velikost textu

Zákaz mučení v mezinárodním právu a Česká republika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákaz mučení v mezinárodním právu a Česká republika
Název v angličtině:
Prohibition of Torture in the International Law and the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Simona Hrstková
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Id práce:
89555
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lidská práva, mučení, kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
Klíčová slova v angličtině:
human rights, torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku zákazu mučení a jiného nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání jakožto jednoho ze základních lidských práv. Základním cílem této práce je zkoumání toho, jak je toto právo upraveno a garantováno na mezinárodní úrovni v rámci univerzálního systému ochrany Organizace Spojených národů (OSN), jakož i v rámci systému regionálního – Rady Evropy, a jak je tato úprava provedena a naplňována vnitrostátním právem České republiky. Práce vymezuje základní definice pojmu mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, zkoumá základní mezinárodní a vnitrostátní instrumenty a mechanismy ochrany proti mučení a jiným formám špatného zacházení, vysvětluje jejich rozsah, činnost a kompetence a navzájem je srovnává. V této souvislosti pak práce posuzuje, jaká úprava je zakotvena na úrovni vnitrostátní a zda tato úprava plně odpovídá základním mezinárodním lidskoprávním standardům a požadavkům. Díky tomuto strovnání práce objevuje dílčí oblasti, ve kterých vnitrostátní právní úprava a aktuální situace v České republice není zcela dostačující, a které by se měly proto pozměnit tak, aby byly plně v souladu s mezinárodními požadavky. Práce se také zaměřuje na závazky, které České republice z práva nebýt mučen či podroben jiným formám špatného zacházení na mezinárodní úrovni vyplývají a zaměřuje se na to, jakým způsobem jsou tyto závazky na vnitrostátní úrovni prováděny a naplňovány. Těžištěm této práce je poukázat na aktuální problémy, se kterými se Česká republika v souvislosti s ochranou a zajištěním tohoto práva potýká. Mezi analyzované otázky se řadí problematika vězeňství, přeplněnosti věznic, sterilizací či kastrací, používání omezujících opatření ve zdravotnictví či testování sexuální orientace v azylovém řízení prostřednictvím falometrie. Každé z těchto témat je podrobně analyzováno z hlediska záruk ochrany, které jsou mezinárodními a národními instrumenty a mechanismy ochrany nastaveny. V návaznosti na provedenou analýzu je pak hodnoceno, zda tyto otázky mohou dosáhnout porušení zákazu mučení a jiných forem špatného zacházení. Díky znalosti, která je získána v průběhu této práce, je potom dílčím cílem pokusit se nabídnout vhodná řešení těchto problémů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines the prohibition of torture and other forms of inhuman or degrading treatment or punishment which is one of the fundamental human rights. The basic goal of this work is to determine how is the prohibition of torture and other forms of ill-treatment enshrined and guaranteed at the international and national level. For this purpose, systems of human rights instruments and mechanisms created at the universal level by the United Nations and at the regional level by the Council of Europe are examined and compared with the national legislation of the Czech Republic. The thesis provides definitions of terms of torture, inhuman and degrading treatment or punishment and focuses on the international instruments and mechanisms of protection. It explains their scope, work, and competences and compares them with each other. As an outcome of this evaluation the work detects several areas in which the national legislation of the Czech Republic is not fully satisfactory and which should be therefore amended. Further, the thesis determines obligations of the Czech Republic which arise out of the right not to be tortured or subjected to other forms of ill-treatment and investigates how these obligations are implemented at the national level and how are enshrined in the national law. The most important goal of this thesis is to identify the current problems which the Czech authorities are facing and which might fall within the scope of the prohibition of torture and other forms of ill-treatment. Accordingly, the thesis focuses on the problems in prison system, especially overcrowding, questions of legality and legitimacy of the use of means of restraint in the healthcare facilities, medical interventions such as coerced sterilization and surgical castration on the vulnerable persons, or testing sexual orientation of the asylum seekers through phallometry. Each of these topics is thoroughly analysed from international and national perspective. Based on the analysis it is then evaluated whether these questions might pose a risk of violation of the prohibition of torture and other forms of ill-treatment. Thanks to the knowledge acquired in the course of this work, a partial goal is to offer a suggestion on how these problem areas might be solved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Simona Hrstková 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Simona Hrstková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Simona Hrstková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB