velikost textu

Sámská poezie ve Finsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sámská poezie ve Finsku
Název v angličtině:
Sámi poetry in Finland
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Hořínová
Vedoucí:
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Kovář
Id práce:
89500
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULUG)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Finština — Nizozemština (FIN NIZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Finsko, sámská literatura, poezie, joik, severní sámština
Klíčová slova v angličtině:
Finland, Sámi literature, poetry, yoik, Northern Sámi language
Abstrakt:
Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám sámskou poezií. Hlavním záměrem práce bylo zmapovat historii a vývoj lyriky psané v severní sámštině převážně na území Finska. Kromě toho jsem se také pokusila nalézt některé společné znaky a tendence v sámské poezii. Při psaní jsem využívala encyklopedickou metodu. V první části práce se věnuji severosámskému joiku z literárního hlediska. Joik bývá často považován za základní kámen sámské literatury a i v mé studii se ukázal být zásadním pro její vývoj. Vlivy joiku lze pozorovat v celé historii sámské lyriky. V dalších částech práce představuji významné básníky a jejich poetickou tvorbu od konce 19. století až do současnosti. Pozornost věnuji hlavně autorům původem z Finska. Stručně se zabývám také některými společenskými událostmi, které měly přímý vliv na literaturu. V závěrečné části práce se krátce věnuji vydávání a překladům sámské poezie. Vzhledem k tomu, že moje znalost sámského jazyka je značně omezená, byla jsem nucena analyzovat literární díla vždy s přihlédnutím k jejich finskému či anglickému překladu. Přesto se mi podařilo v sámské poezii nalézt několik společných tendencí. Klíčová slova: Finsko, sámská literatura, poezie, joik, severní sámština
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis deals with the topic of Sámi poetry. The main aim of this work was to examine the history and development of lyric poetry written in North Sámi in Finland. Apart from that I also tried to find certain attributes or trends common in Sámi poetry. In this thesis I used the encyclopedic method. In the first part of the thesis I examine the North Sámi yoik from a literary perspective. Yoik is often considered to be the foundation of Sámi literature and also in this work it has turned out to be very important for Sámi literary development. The influence of the yoik can be seen through the whole history of Sámi poetry. In the next chapters I introduce important poets and their work from the end of the 19th century to present. I focus mainly on authors originating from the Finnish side of Sámiland. In addition to that I present some important historical and social events that had an impact on literature. In the final chapter, I briefly deal with the situation in publishing and translating Sámi poetry. Because my knowledge of North Sámi is very limited, I analyzed all the literary works presented in this thesis with the help of Finnish or English translations. In spite of that I managed to find some common trends in Sámi poetry. Keywords: Finland, Sámi literature, poetry, yoik, Northern Sámi language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Hořínová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Hořínová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Hořínová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Kovář 1.79 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 497 kB