velikost textu

Ästhetik und Haltungen der Neuen Sachlichkeit im Zeitroman der Weimarer Republik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ästhetik und Haltungen der Neuen Sachlichkeit im Zeitroman der Weimarer Republik
Název v češtině:
Estetika a postoje "nové věcnosti" v dobovém románu Výmarské republiky
Název v angličtině:
Asthetics and attitudes of the "new objectivity" in the "Zeitroman" of the late Weimar Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolina Jobová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Oponent:
prof. Manfred Weinberg
Id práce:
89472
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Němčina - Fonetika (GER PHO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
Resumé - česky Těžiště této diplomové práce tvoří estetické principy a kategorie „nové věcnosti“ a jejich vývoj v dobovém literárně vědeckém diskurzu, stejně jako jejich etablování v literární produkci jako reakce na období předcházejícího expresionismu. Cílem je na základě čtyř analyzovaných románů demonstrovat umělecké postupy, tematiku a typické postavy „nové věcnosti“ jako dominantního literárního směru 20. a počátku 30. let. Zvláštní pozornost je z tematického hlediska věnována společenskému kontextu, dopadům velké hospodářské krize na profesní život a nezaměstnanost, dále ženské emancipaci a obrazu „nové ženy“, polarizaci politického spektra a politickým a ideologickým pozicím typických postav, stejně jako roli médií filmu a tisku a dalším aspektům soudobé reality, které našly svůj odraz ve vybraných literárních dílech. Jako výchozí texty pro stylistickou a obsahovou analýzu byla zvolena reprezentativní díla „nové věcnosti“ z pozdní fáze výmarské republiky. Všechny romány byly vydány po roce 1929 a mohou být vzhledem ke své orientaci na aktuální dění klasifikovány jako dobové romány. Analyzována byla následující díla: Lion Feuchtwanger Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz (1930), Marieluise Fleißer Eine Zierde für den Verein. Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen (1931), Erich Kästner Fabian. Die Geschichte eines Moralisten (1931) a Hans Fallada Kleiner Mann, was nun? (1932) . Jako východisko stylistické a obsahové analýzy slouží v první části práce kriticky hodnocené programové statě společensky angažovaných spisovatelů, které dle mého mínění představují nejzásadnější produkčně estetické příspěvky mezi lety 1913 a 1932 a jako takové značně ovlivnily a spoluutvářely estetiku „nové věcnosti“. Přehled odborné literatury, který zahrnuje monografie 20. a 30. let a výběr vědeckých prací počínaje 70. lety, kdy byl obnoven zájem o literaturu „nové věcnosti“, zprostředkovává důležité poznatky o tematických komplexech, stylistických znacích a jazykových prostředcích „nové věcnosti“. Na základě studií k literární a kulturní historii je „nová věcnost“ zasazena do uměleckého a společensko-kulturního kontextu výmarské republiky. Tato diplomová práce se snaží být příspěvkem k dosavadním teoriím a historickým popisům „nové věcnosti“. klíčová slova: „nová věcnost“, výmarská republika, dobový román, světová hospodářská krize
Abstract v angličtině:
Abstract – english The focal points of this thesis are the aesthetic principles and categories of the “new objectivity” and their development in the literary scientific discourse (1913-1932), as well as their establishment in the literary production as a reaction to the preceding period of expressionism. Using the four “new objective” novels, the goal is to demonstrate the artistic procedures, issues and typical characters of the “new objectivity” as a dominant literary movement of the '20's and the beginning of '30's. At the same time, a special attention is dedicated to the social climate, the impact of the Great Depression on the professional life and on unemployment as well as to the emancipation of women and picture of “new woman”, the polarization of the political spectrum, the political and ideological positions of the typical characters, as well as the role of the media such as film and press and other aspects of the contemporary reality, all of which is reflected in the selected literary works. As a starting point of the stylistic and content analysis were selected “new objective” novels of the late period of the Weimar Republic, published after 1929. Since they all reflect the current events of the time, they can be classified as period novels (“Zeitromane”). The following novels were analysed: Lion Feuchtwanger’s Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz (1930), Marieluise Fleißer’s Eine Zierde für den Verein. Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen (1931), Erich Kästner’s Fabian. Die Geschichte eines Moralisten (1931) and Hans Fallada’s Kleiner Mann – was nun? (1932). In the first part of the thesis, the critically assessed program papers of socially committed writers were used as a background for the stylistic and content analysis. In my point of view, the papers represent fundamental aesthetic contributions between 1913 and 1932, and as such, they significantly affected and generated the aesthetics of the “new objectivity”. The overview of the scientific research contributions, which includes the monographs of 1920s and 1930s, and the selection of scientific works published since the renewed interest in the beginning of the 1970's, offers important insights into thematic complexes, stylistic features and language resources of the “new objectivity”. Based on the studies dealing with literary and cultural history, the “new objectivity” is imbedded in the artistic and socio- political context of the Weimar Republic. The thesis aims to contribute to the existing theories and historical description of the “new objectivity”. key words: “new objectivity”, Weimar Republic, novel, Great Depression
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolina Jobová 845 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolina Jobová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolina Jobová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 413 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Manfred Weinberg 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Manfred Weinberg 81 kB