text size

Gedichten op muren. Poëzie in openbare ruimte

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Gedichten op muren. Poëzie in openbare ruimte
Title (in czech):
Básně na zdech. Poezie ve veřejném prostoru
Titile (in english):
Poems on walls. Poetry in public space
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jitka Chlumová
Supervisor:
doc. Dr. Ellen Jacoba Krol
Opponent:
Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
Thesis Id:
89448
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Study programm:
Languages and Literatures (M7310)
Study branch:
Dutch Studies (NIZ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
10/02/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Dutch
Keywords (in czech):
poezie, veřejný prostor, Nizozemí, literární teorie
Keywords:
poetry, public space, the Netherlands, theory of literature
Abstract (in czech):
Abstrakt V posledních letech je v Nizozemí stále populárnější umísťovat básně ve veřejném prostoru. Nachází se jak ve městech, převážně na zdech a na chodnících, tak i v přírodě. Jsou specifickou, velmi rozšířenou, formou poezie, která až dosud nebyla podrobněji popsána. Tato práce je prvním systematickým pojednáním o tomto fenoménu v Nizozemí. Přibližuje ho ze třech různých perspektiv: jako poetikální objekt sám o sobě, v rámci města jako sociálního prostoru a v rámci literatury. (1) Básně ve veřejném prostoru jsou poetikální objekty pro které je typická vysoká míra interakce mezi textem a jeho nositelem, mediem. Interpretace básně je silně ovlivněna použitým materiálem (kámen, cihly, sklo, kov), typografií a lokací (zeď, chodník, příroda; jejich okolí). Lokace má vlastní společensky kulturní kontext, který dále ovlivňuje vnímání textu. Díky nezvyklému umístění získávají tyto básně jiné publikum. Velice důležité je pro čtenáře překvapení a neočekávanost takového setkání s poezií. (2) Básně jsou součástí prostoru města. Většina z nich je umístěna v rámci organizovaných projektů, což také ovlivňuje, jejich interpretaci. Některé mají společné téma nebo ideu danou iniciátory. Takové projekty mohou reprezentovat určité charakteristiky města nebo vytvářet jeho ,,image“. Takový image je zamýšlen jak pro turisty, tak pro obyvatele samotné. Navíc jsou tyto básně součástí společenského a kulturního života ve městě. Inspirují se jimi a vychází z nich literární večery, koncerty a komentované procházky. Někteří obyvatelé sami umísťují nové básně, čímž se poezie dostává ještě blíže čtenáři – aktivnímu účastníku literárního procesu. (3) Básně ve veřejném prostoru jsou novou výrazovou formou poezie. Mají mnoho znaků charakteristických pro nové tendence v literatuře – zábavnost, lehkost a rychlost.Vyvolávají otázku autorství a autonomie literárního textu. Díky svému umístění ve veřejném prostoru přináší poezii do každodenního života. Jsou inspirativním prostředníkem mezi literaturou a čtenáři.
Abstract:
Abstract In the last years placing of poems in public space has become popular in the Netherlands. The poems are to be found in the cities, mainly on the walls and in the pavements, as well as in the nature. They are specific form of poetry which was not described thoroughly so far. This thesis describes the phenomenon (for which the term wallpoems is used) from three different points of view: it is poetical object by itself, part of the city as a social space and part of literature. (1) The wallpoem is poetical object in which the interaction is very strong between the text and the medium. The interpretation of the poem is strongly influenced by used material (bricks, stone, glas, metal), typography and location (wall, pavement, nature). The location has own social cultural context that influences the perception. Thanks to the unusual placing outside of any book the poems can be seen by another public. Very important is for the reader the surprise and unexpectedness of such a meeting with poetry. (2) The wallpoem is part of the city space. The most poems are part of organised projects which also influences their perception. Some of them have common theme or background idea given by the initiators. These projects can represent particular aspects of the city or create an image of it. Such image is meant as well as for the tourists as for the citizens. Moreover the wallpoems are part of the social cultural life in the city. Literary evenings, concerts and guided tours are inspired by them. Some citizens place new poems by themself. This way the poetry gets even closer to the reader – active member of the literary process. (3) The wallpoem is a new form of poetry. It has many characteristics typical for new tendencies in the literature – it is entertaining, light and fast. It raises the question of authorship and autonomy of a literary text. Thanks to placing in the public space poetry is brought into the daily life of the citizens. The wallpoem is an inspiring mediator between the literature and the readers.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jitka Chlumová 1.25 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jitka Chlumová 63 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jitka Chlumová 71 kB
Download Abstract in english Mgr. Jitka Chlumová 49 kB
Download Supervisor's review doc. Dr. Ellen Jacoba Krol 69 kB
Download Opponent's review Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. 47 kB
Download Defence's report prof. Jan Pekelder, Dr. 81 kB