velikost textu

Svaz Cikánů-Romů (1969-1973). Možnosti přístupu ke studiu historie Svazu Cikánů-Romů na příkladu analýzy činnosti krajského výboru Svazu v Západočeském kraji.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svaz Cikánů-Romů (1969-1973). Možnosti přístupu ke studiu historie Svazu Cikánů-Romů na příkladu analýzy činnosti krajského výboru Svazu v Západočeském kraji.
Název v angličtině:
The Union of Gypsies-Roma (1969-1973). Possible approaches to the research of the history of the Union of Gypsies-Roma using a sample analysis of the activities of the regional board of the union in the West Bohemian Region.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Kateřina Turková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Helena Sadílková, M.A.
Id práce:
89437
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Romistika (ROM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, politika, etnoemancipace, komunismus
Klíčová slova v angličtině:
Roma, policy, ethnoemancipation, komunismus
Abstrakt:
Abstrakt: Romská organizace, působící pod názvem Svaz Cikánů-Romů, byla v letech 1969- 1973 součástí Národní fronty a jejím prostřednictvím se Romové mohli částečně podílet na realizaci politiky namířené vůči jim samotným. Předkládaná práce seznamuje s působením Svazu Cikánů-Romů v Západočeském kraji, zabývá se rekonstrukcí činnosti jeho krajského výboru a přidruženého hospodářského zařízení Névodrom se sídlem v Plzni. Popisuje působení této organizace v oblasti bytové a sociálně-zdravotní, dále i v oblastech školství a vzdělávání, kultury a sportu, informuje o její spoluprácí s orgány státní správy a organizacemi sdruženými v Národní frontě. Na základě analýzy dokumentů vztahujících se k činnosti Svazu v Západočeském kraji rekonstruuje i některé vnitřní mechanismy organizace jako celku (způsob výstavby organizační struktury, získávání členské základny). Závěrečná část práce přispívá k poznání okolností likvidace Svazu a jejích důsledků, zprostředkovává reflexi významu Svazu Cikánů-Romů některými jeho představiteli, okrajově se věnuje i paralelám mezi činností Svazu a aktivitami romských aktivistů v politické a kulturní sféře v 70., 80. a 90. letech 20. století. Práce vychází z analýzy archivních dokumentů organizace, částečně i z analýzy rozhovorů s pamětníky. Detailní zpracování činnosti Svazu Cikánů- Romů v Západočeském kraji by mělo sloužit jako východisko pro další bádání v tomto směru. Klíčová slova: Svaz Cikánů-Romů, Névodrom, Západočeský kraj, Romové, politika, etnoemancipace, komunismus
Abstract v angličtině:
Abstract: In the years 1969 – 1973 the Roma organization called The Union of Gypsies-Roma formed a part of the National Front and Roma could partly contribute through this organization to the execution of the policy targeted against themselves. This study surveys the activities of The Union of Gypsies-Roma in the West Bohemian Region and reconstructs the work of its regional board and the affiliated economic facility Névodrom seated in Pilsen. It describes the operations of this organization in the residential and social-medical sphere as well as schooling, education, culture and sport, informs about its cooperation with state authorities and organizations united in the National Front. Based on the analysis of the documents relating to the activities of the Union in the West Bohemian Region the study unveils also some internal mechanisms of the organization as a whole (methods of the formation of the organizational structure, recruitment of the members). The concluding part of the work contributes to the knowledge concerning the dissolution of the Union and its consequences, provides a reflection of the significance of The Union of Gypsies – Roma by some of its representatives and it also briefly investigates the analogies of the activities of the Union and activities of Roma activists in the political and cultural area in the 1970’s through to 1990’s. The work builds on the analysis of archive documents of the organization and partly also on the analysis of interviews with eyewitnesses. The detailed mapping of the activities of The Union of Gypsies – Roma in the West Bohemian Regions should be used as a basis for further research in this field. Key Words: The Union of Gypsies – Roma, Névodrom, West Bohemian Region, Roma, policy, ethnoemancipation, communism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Kateřina Turková 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Kateřina Turková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Kateřina Turková 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Sadílková, M.A. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB