velikost textu

Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině
Název v angličtině:
Sexual and excretory vocabulary and contexts of its usage in Romani
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Dužda
Vedoucí:
Mgr. Michael Beníšek
Oponent:
Mgr. Pavel Kubaník
Id práce:
89407
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Romistika (ROM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pragmatika, Rokycany, romština, sexuální slova, tabu, vyměšovací slova, vulgarismy.
Klíčová slova v angličtině:
Pragmatics, Rokycany, Romani language, sexual vocabulary, taboo, excretory vocabulary, vulgarisms.
Abstrakt:
Tato bakalářská diplomová práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Práce má charakter analýzy a soustředí se na hledání shod či odlišností a následného porovnání zejména s českým jazykem. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Užití těchto jazykových prostředků závisí na postavení v rámci dané komunity. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with usage of special vocabulary – „sexual and excretion“ - in different contexts in a Roma community in Rokycany. This thesis is actually analysis and it focuses on searching for equivalences and differences in Romani language. The author compares these expressions with Czech language as well. The sexual and excretion vocabulary is used in different contexts and it is often used in tabooed situations. The usage of those linguistic instruments depends on a speaker’s status in the community. Final section of bachelor thesis analyses the presence of sexual and excretory vocabulary in different realms of Roma art. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Dužda 675 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Dužda 468 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Dužda 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Dužda 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Beníšek 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Kubaník 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB