velikost textu

Ergonomické aspekty práce zubního lékaře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ergonomické aspekty práce zubního lékaře
Název v angličtině:
Ergonomic aspects of dental practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.
RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Konzultant:
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Id práce:
89369
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (15-550)
Program studia:
Stomatologie (P5104)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ergonomické aspekty práce zubního lékaře Ergonomie je multidisciplinární vědní obor, který se zabývá vztahem mezi člověkem a pracovním prostředím s cílem zajistit ochranu zdraví a dosáhnout optimální výkonnosti v pracovním procesu. Znalost a dodržování zásad ergonomie je účinné preventivní opatření vzniku onemocnění pohybového aparátu, která ohrožují zubní lékaře při výkonu povolání. Cílem práce bylo vyhodnotit pomocí dotazníkového šetření pracovní podmínky, prostředí a návyky českých zubních lékařů před rokem 1989 a nyní, zjistit prevalenci onemocnění pohybového aparátu mezi zubními lékaři a analyzovat faktory, které mohou toto onemocnění ovlivnit. Z šetření vyplynulo, že zubní lékaři jsou vesměs informováni o zásadách ergonomické práce, pracují v příznivých podmínkách s nástroji, které ergonomický způsob práce umožňují. Většina zubních lékařů při práci u zubního křesla sedí, ale v nevhodné pozici vedle hlavy pacienta, který je ošetřován vsedě. Většina lékařů pracuje pouze s jednou přestávkou na oběd a ošetřuje denně nadměrný počet pacientů. Ze získaných výsledků vyplývá, že chybí syntéza využití technických možností a teoretických znalostí s praktickým provedením a dodržováním zásad ergonomické práce. U lékařů, kteří pracovali již před rokem 1989, došlo k výraznému zlepšení pracovních podmínek a technického vybavení, ale přesto téměř 80 % zubních lékařů nezměnilo nevhodné pracovní návyky. Procento výskytu onemocnění pohybového aparátu, kde předpokládáme vliv výkonu povolání, bylo poměrně vysoké 66,3 %. Nejčastěji byly uváděny obtíže v krční a bederní oblasti páteře. Statisticky významná korelace obtíží s předpokladem souvislosti s výkonem povolání byla zjištěna u těchto faktorů: pohlaví, věk, provozování privátní praxe, onemocnění či úraz pohybového aparátu v minulosti, pracovní doba delší než 40 hodin týdně, vnímání práce jako psychicky náročné a subjektivní hodnocení celkového zdravotního stavu. Přes vysoké procento výskytu onemocnění pohybového aparátu, hodnotí 68 % zubních lékařů svůj zdravotní stav jako dobrý nebo velmi dobrý. Onemocnění pohybového aparátu mezi zubními lékaři není pouze problémem zdravotním, ale i společenským a ekonomickým, a proto je třeba se touto problematikou nadále intenzivně zabývat, identifikovat příčiny a zaměřit se na vhodná preventivní opatření. Pokládáme rovněž za důležité, aby výuka ergonomických zásad a jejich aplikace v praxi probíhala již v prvních ročnících magisterského studia zubního lékařství a pokračovala i v postgraduálním vzdělávání.
Abstract v angličtině:
Ergonomic aspects of dental practice Ergonomics as a multidisciplinary science dealing with the relationship between the human and the working environment to ensure the health and achieve optimum performance in the process. Knowledge of and adherence to the principles of ergonomics is an effective preventive measures of musculoskeletal diseases that threaten the dentists at work. The aim of this work was evaluated by questionnaire survey working conditions, environment and habits of Czech dentists before 1989 and now, determine the prevalence of musculoskeletal disorders among dentists and analyze the factors that may affect the disorders. The survey showed that dentists are all aware of the principles of ergonomic work, working in good conditions with tools that enable ergonomic way of working. Most dentists work in dental chair sits, but in the wrong position beside the head of the patient being treated while seated. Most doctors working with only one break for lunch daily and treats excessive number of patients. The results show that the lack of synthesis and use of the technical possibilities of theoretical knowledge with practical implementation and compliance with the principles of ergonomic work. For doctors who worked before 1989, there was a significant improvement in working conditions and facilities, but still almost 80 % of dentists changed inappropriate work habits. Percentage occurrence of musculoskeletal disorders where we expect the performance impact of occupation was relatively high 66.3 %. Were the most frequently reported problems in the cervical and lumbar region of the spine. Statistically significant correlations of difficulties with the assumption connection with occupational have been found in following factors: gender, age, operation of private practice, disease or injury musculoskeletal system in the past, working time longer than 40 hours in a week, the perception of the work as mentally challenging, and subjective assessment of the overall health. Despite the high rate of musculoskeletal disorders, assessed 68 % of dentists their health as good or very good. Musculoskeletal disorders among dentists are not only a health problem but also a social and economic and therefore, this issue remains closely involved, identify the causes and focus on appropriate preventive measures. It is important the teaching and application of ergonomic principles in practice took place already initial years of the undergraduate study and continue in postgraduate education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D. 8.25 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D. 13.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 404 kB