velikost textu

Funkční kompetence jako cíl rozvoje ústního projevu ve výuce německého jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkční kompetence jako cíl rozvoje ústního projevu ve výuce německého jazyka
Název v angličtině:
Functional Competence as the Goal of Developing Speaking Skill in Teaching German as a Foreign Language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Hejduková
Školitel:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, DrSc.
Id práce:
89359
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá rozvojem ústního projevu ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Snaží se analyzovat všechny aspekty ústního projevu s cílem vytvořit účinnou výukovou metodu, která žákům umožní efektivně používat (mluvený) jazyk a dosáhnout jeho prostřednictvím stanovených komunikativních cílů. Pro tuto dovednost, která je definována zejména jako způsobilost k realizaci funkcí jazyka, které mluvčí potřebuje vyjádřit, je používán termín „funkční kompetence". Důležitým rysem tohoto pojmu je preference úspěšného uskutečnění komunikace před její jazykovou správností. Teoretická část nejprve vysvětluje pojmy, s nimiž práce pracuje (schopnost / dovednost / kompetence, učení versus osvojování). Poté je ústní projev analyzován v kontextu ostatních řečových dovedností, tj. poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a písemného projevu, aby bylo zřejmé, že žádnou z řečových dovedností není možné zabývat se zcela izolovaně a že výukový proces by vždy měl zahrnovat vhodnou kombinaci více řečových dovedností. Další kapitola popisuje rozdíly mezi monologickým a dialogickým / polylogickým ústním projevem. Poté jsou analyzovány tři stupně osvojování ústního projevu (imitativní ústní projev, řízený ústní projev a samostatný ústní projev). Pro tyto stupně jsou důkladně popsány četné konkrétní příklady úloh vhodných k rozvoji ústního projevu, aby práce ukázala, že je možné a důležité dosáhnout v ústních aktivitách velké rozmanitosti. Práce dále analyzuje další problémy úzce spjaté s rozvojem ústního projevu: organizační formy výuky / učení, které jsou pro zlepšování ústního projevu vhodnější než frontální vyučování, učební techniky, které by žákům mohly rozvoj ústního projevu usnadnit (za nejdůležitější je zde považována dovednost vhodně kompenzovat možné nedostatky v potřebné slovní zásobě, gramatických strukturách atd.). přístup k chybám, který pomůže snížit stres žáků. jejich obavy atd., a hodnocení a testování ústního projevu. Závěry plynoucí z těchto kapitol tvoří definici efektivní výukové metody, která by měla vést k účinnějšímu rozvoji ústního projevu žáků. 106 Metoda popsaná v teoretické části je porovnána s metodou zaměřenou více na správné užívání gramatiky a slovní zásob)' než na řečové dovednosti: to je realizováno prostřednictvím experimentu, v němž byly dvě skupiny, které bylo na počátku experimentu možné považovat za srovnatelné, vyučovány různými učiteli a pomocí různých výukových metod po dobu přibližně osmi měsíců. Poté byly obě skupiny testovány a výsledky porovnány. Test v podobě rozhovoru žáků s rodilým mluvčím se soustředil na plynulost ústního projevu, jeho logickou výstavbu, gramatiku, slovní zásobu, používání kompenzačních technik, interakci a splnění komunikativního cíle. Hodnocen byl také celkový dojem z ústního projevu. Výsledky experimentu jsou představeny formou tabulek a grafů. Součástí popisu experimentu je také upozornění na omezenou zobecnitelnost jeho výsledků kvůli malému počtu účastníků výzkumu a některým vnějším proměnným, které nebylo možné zcela eliminovat.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the development of speaking skill whcn teaching German as a foreign language. It tries to analyse all possible aspects of speaking skill in order to develop the best possible teaching approach that would enable students to use their (spoken) language effectively and reach their communicative goals. For this skill. vvhich is defined mainly by the ability to perform the language functions that one needs to express, the term Tunctional competence' is used. An important feature of this term is the preference of success of communication to its correctness. The theoretical part first explains the terms used in the thesis (ability / skill / competence, learning versus acquisition). Afterwards, speaking skill is analysed in the context of other communicative skills, i. e. listening, reading. and writing, so that it is clear that no particular skill can be dealt with in a completely isolated way and that the teaching process should always involve an appropriate combination of various communicative skills. A separate chapter describes the differences between monologues and dialogues / polylogues. After that. three stages of speaking skill are analysed (imitative speaking. guided non-imitative speaking, and autonomous speaking). For these stages. vast amount of concretc examples of speaking tasks are thoroughly described, so that it is clear that it is possible and important to reach diversity in speaking activities. Further problems are analysed that are closely connected with the development of speaking skill: sociál forms of learning / teaching that are more suitable for improving speaking skill than frontal teaching, learning techniques that might help students develop their speaking skill more easily (the most important one being the skill to compensate for the possible lack of vocabulaty necded. grammar structures, etc.), approach to making mistakes that helps reduce stress, worries, etc., and evaluating and testing speaking. Conclusions of these chapters form a definition of an effective teaching method that should lead to a better development of students" speaking skills. The method described in thc theoretical part is compared to a method focused more on correct use of grammar and vocabulary than on communicative skills; this is earried out by means oťan experiment in which two groups that had initially been comparable were taught by diťťerent teachers with different teaching methods for approximately eight months. Alter that. both groups were tested and the results compared. The test concentrated on tluency of speech. discourse logic. grammar. vocabulary, compensation skill. interaction. and reaching the communicative goal. Also. the overall impression was evaluated. The results of the experiment are presented in tables and graphs. A part of the experiment description is also warning on limited generalizability of its results due to small amount of participants and extraneous variablcs that were impossible to completely eliminate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Hejduková 18.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Andrea Hejduková 806 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Hejduková 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Hejduková 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 2.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Libuše Spáčilová, DrSc. 2.24 MB