velikost textu

Voltametrické stanovení genotoxického 6-nitrochrysenu na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Voltametrické stanovení genotoxického 6-nitrochrysenu na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Název v angličtině:
Voltammetric Determination of Genotoxic 6-Nitrochrysene at a Mercury Meniscus Modified Silver Solid Amalgam Electrode
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Monika Šmídková
Vedoucí:
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Id práce:
89345
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
6-nitrochrysen, DC voltametrie, diferenční pulzní voltametrie, stříbrná pevná amalgámová elektroda, UV-VIS absorpční spektrofotometrie
Klíčová slova v angličtině:
6-Nitrochrysene, DC Voltammetry, Differential Pulse Voltammetry, Silver Solid Amalgam Electrode, UV-VIS absorption Spectrophotometry
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrochemického chování 6-nitrochrysenu (6-NCH) a nalezením optimálních podmínek pro jeho stanovení DC voltametrií (DCV) a diferenční pulzní voltametrií (DPV) na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě (m-AgSAE). Pro proměření koncentračních závislostí 6-NCH bylo vybráno optimální prostředí methanol – BR pufr o pH 9,0 (1:1) a vhodné regenerační potenciály Ereg,1 = 0 mV, Ereg,2 = –600 mV pro stanovení metodou DCV na m-AgSAE a prostředí methanol – BR pufr o pH 10,0 (1:1) a Ereg,1 = 0 mV, Ereg,2 = –750 mV pro stanovení metodou DPV na m-AgSAE. Pro obě metody byla nalezena lineární koncentrační závislost pouze v nejnižším koncentračním řádu 10–7 mol·l–1. Ve vyšším koncentračním řádu 10–6 mol·l–1 byla pozorována koncentrační závislost polynomická. Tento výsledek ukazuje na pravděpodobnou adsorpci látky na povrchu pracovní elektrody. Dosažené meze stanovitelnosti (LQ) činily 1·10–7 mol·l–1 pro metodu DCV na m-AgSAE a 5·10–8 mol·l–1 pro metodu DPV na m-AgSAE. Pro srovnání byla proměřena koncentrační závislost 6-NCH v methanolu pomocí UV-VIS spektrofotometrie. Dosažená LQ ~ 1·10–7 mol·l–1 je srovnatelná s LQ dosaženými pomocí technik DCV a DPV.  
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor Thesis is devoted to the study of electrochemical behavior of 6-nitrochrysene (6-NCH) and to the finding of the optimum conditions for its determination using direct current voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV) at a mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode (m-AgSAE). For measuring the concentration dependences of 6-NCH, the optimum medium methanol – BR buffer pH 9.0 (1:1) and the proper regeneration potentials Ereg,1 = 0 mV, Ereg,2 = –600 mV have been chosen for DCV at m-AgSAE and the medium methanol – BR buffer pH 10.0 (1:1) and the proper regeneration potentials Ereg,1 = 0 mV, Ereg,2 = –750 mV have been chosen for DPV at m-AgSAE. The concentration dependence was found to be linear only for the lowest concentration range of 10–7 mol·l–1. In the concentration range of 10–6 mol·l–1, the concentration dependences observed were polynomial. This result indicates a possible adsorption of 6-NCH on the surface of working electrode. Reached limits of quantification (LQ) were 1·10–7 mol·l–1 for DCV at m-AgSAE and 5·10–8 mol·l–1 for DPV at m-AgSAE. For comparison, the concentration dependence of 6-NCH was measured in methanol using UV-VIS spectrophotometry. Reached LQ ~ 1·10–7 mol·l–1 is comparable with LQs reached using DCV and DPV techniques.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Šmídková 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Šmídková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Šmídková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Fischer, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 250 kB