velikost textu

Vliv acyklických nukleosidfosfonátů PMEG a PMEDAP na p38 kinasovou signalizaci v lidských leukemických buňkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv acyklických nukleosidfosfonátů PMEG a PMEDAP na p38 kinasovou signalizaci v lidských leukemických buňkách
Název v angličtině:
The influence of acyclic nucleotide phosphonates PMEG and PMEDAP on p38 kinase signaling in human leukemic cells
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Nejedlá
Vedoucí:
prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
Oponent:
RNDr Jiřina Slaninová, CsC
Id práce:
89333
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
acyklické nukleosidfosfonáty; MAP kinasy; p38 kinasa; apoptosa; protinádorová terapie
Klíčová slova v angličtině:
acyclic nucleoside phosphonates; MAP kinases; p38 kinase; apoptosis; anticancer therapy
Abstrakt:
ABSTRAKT PMEG [9-(2-fosfonometoxyetyl)guanin] a PMEDAP [9-(fosfonometoxyetyl)-2,6- diaminopurin] jsou acyklické nukleosidfosfonáty se zvýrazněným cytotoxickým účinkem. Antiproliferační aktivita látky PMEG byla demonstrována in vitro na řadě nádorových buněčných linií. PMEG je také účinnou látkou několika experimentálních proléčiv vynikajících selektivitou a výborným protinádorovým účinkem (např. GS-9219). PMEDAP v in vitro experimentech sice nedosahuje účinnosti PMEG, prokázal však silný protinádorový účinek na modelu SD-potkanů se spontánními lymfomy, proto byl rovněž zařazen do této studie. Cílem práce bylo na modelu buněčných linií CCRF-CEM a HL-60 popsat interakce PMEG a PMEDAP s p38-MAP-kinasovou signalizací a její vztah k apoptose. Byl zkoumán vliv těchto látek na expresi genů kódujících čtyři isoformy p38-MAPK a dále zda se tato změna projeví na úrovni proteinu. Bylo zjištěno, že PMEG zvyšuje expresi mRNA pro p38β, γ v buněčné linii CCRF-CEM a isoforem β, δ v buněčné linii HL-60, efekt PMEDAP je v porovnání s PMEG slabší. Celkové množství proteinu pro p38 však nebylo účinkem PMEG a PMEDAP ovlivněno. Dále byl sledován vliv PMEG a PMEDAP na aktivaci p38-kinasové dráhy pomocí protilátky proti fosforylované formě p38. Bylo zjištěno, že ani jedna z látek kinasovou dráhu neaktivuje. Výsledky se nelišily ani v závislosti na použité buněčné linii. Následně byly hodnoceny apoptotické účinky PMEG a PMEDAP sledováním aktivace PARP a exekutivní kaspasy 3. Indukce apoptosy byla koncentračně závislá a apoptotický účinek PMEG byl silnější než efekt PMEDAP. Poslední částí práce byla koinkubace buněk se specifickým inhibitorem p38-kinasy SB203580 a PMEG nebo PMEDAP a byl sledován vliv inhibitoru na rozsah apoptosy. Bylo zjištěno, že apoptosu nelze inhibitorem p38-MAPK zcela zablokovat, ale lze snížit její rozsah. To naznačuje, že apoptosa indukovaná PMEG a PMEDAP by mohla být zčásti spojená s aktivací p38-kinasové dráhy. Klíčová slova: acyklické nukleosidfosfonáty, MAP-kinasy; p38-kinasa; apoptosa, protinádorová terapie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT PMEG [9-(2-phosphonomethoxyethyl)guanine] and PMEDAP [9-phosphonomethoxy- ethyl)-2,6-diaminopurine] are acyclic nucleoside phosphonates possessing cytotoxic properties. Antiproliferative effect of PMEG was demonstrated in various tumor cell lines in vitro. PMEG also represents an active component of some experimental prodrugs with enhanced selectivity and efficacy (such as GS-9219). PMEDAP seems to have weaker effect in vitro compared to PMEG, however it exhibited pronounced antitumor effect in SD-rats with spontaneous lymphoma. Therefore it was included in the present study as well. The aim of this study was to describe the interactions of PMEG and PMEDAP with p38 MAP kinase signaling and its relationship to the apoptosis. We investigated the influence of these compounds on the expression of four genes encoding p38 MAPK isoforms and whether this change is translated into the protein. It was found that PMEG up-regulates p38β and γ mRNA in CCRF-CEM cells and p38 β and δ in HL-60 cells. The effect of PMEDAP was less pronounced than that of PMEG. However, total p38 protein level remained unaffected by PMEG and PMEDAP. Activation of p38 MAPK cascade was also measured in the cells exposed to these agents using phospho-specific antibodies. We found that neither PMEG nor PMEDAP activated p38 kinase signaling pathway and the effect was independent of the cell line used. Next we evaluated apoptotic effects of PMEG a PMEDAP by monitoring PARP a caspase 3 cleavage. Apoptosis induction by the compounds was found to be concentration- dependent. The apoptotic effect was stronger in the case of PMEG, which is consistent with its higher antiproliferative potency. Finally, cells were pretreated with specific inhibitor of p38 MAPK SB203580 prior to PMEG or PMEDAP treatments and the effect of the inhibitor on apoptosis was followed. It turned out that inhibition of p38 MAPK pathway cannot completely reverse PMEG/PMEDAP-induced apoptosis but it is able to reduce its extent. These findings suggest that p38 kinase might play a role in the apoptotic effects of PMEG and PMEDAP. (In Czech) Keywords: acyclic nucleoside phosphonates, MAP kinases, p38 kinase, apoptosis, anticancer therapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Nejedlá 535 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Nejedlá 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Nejedlá 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr Jiřina Slaninová, CsC 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB