velikost textu

Remitence v Mexiku: nástroj pro snižování chudoby?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Remitence v Mexiku: nástroj pro snižování chudoby?
Název v angličtině:
Remittances in Mexico: Instrument for Poverty Reduction?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Černá
Vedoucí:
Lucie Gladišová
Oponent:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Id práce:
89312
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce „Remitence v Mexiku: nástroj pro snižování chudoby?“ se zabývá problematikou remitencí zasílaných mexickými migranty z USA svým rodinám a jejich možným vlivem na redukci chudoby. Pro Mexiko představují remitence druhý největší zdroj zahraničních příjmů - ihned po výnosech z těžby ropy. Předčí dokonce i finance plynoucí z turistického ruchu či přímé zahraniční investice. Na podporu efektivního využití remitencí spustila mexická vláda program, do nějž jsou zapojeny i kluby migrantů v USA. Cílem mé práce je zhodnocení vlivu remitencí na mexickou ekonomiku, konkrétně na snižování chudoby. Nejprve se zaměřím na migrační trendy Mexika v kontextu regionu Latinské Ameriky a Karibiku, jelikož remitence jsou nejhmatatelnějším projevem mezinárodní pracovní migrace. V druhé kapitole se budu věnovat problematice remitencí obecně, v následující části se zaměřím na Mexiko ve třech dílčích obdobích a to počátkem 21. století, dále zhodnotím situaci po teroristických útocích na USA v roce 2001 a třetí zmíněné období bude mapovat nastupující globální ekonomickou krizi a její vliv na tok remitencí. Poslední kapitola zahrnuje zhodnocení vlivu remitencí na mateřské a hostitelské země a Mexiko a posouzení, do jaké míry byla úspěšná implementace vládního sociálního programu 3x1 na snižování chudoby pomocí kolektivních remitencí.
Abstract v angličtině:
Diploma thesis “Remittances in Mexico: Instrument for Poverty Reduction?” deals with the problem of remittances sent by Mexican migrants from USA to their families and their potential impact on poverty reduction. Remittances represent the second largest source of external finances for Mexico- right after revenues from oil exports. They even exceed incomes from tourism and foreign direct investments. Mexican government,together with migrant clubs in USA launched a program to promote more effective use of remittances. The aim of my thesis is to evaluate the impact of remittances on Mexican economy, concretely on poverty reduction. Firstly I will focus on Mexican migration trends in the context of Latin American and Caribbean region, because remittances are the most tangible demonstration of international labor migration. The second chapter addresses to remittances in general and in the next part I will focus on situation in Mexico in three partial periods: the beginning of 21. century, then I evaluate the circumstances after the terrorist attacks in 2001 and third period deals with the upcoming financial crisis and its impact on the flows of remittances. Last chapter involves evaluation of the impact of remittances on sending and receiving countries and Mexico and appraisal of successfulness of the governmental social program for poverty reduction by means of collective remittances.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Černá 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Černá 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Černá 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Lucie Gladišová 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 78 kB