velikost textu

Mezinárodní zdanění fyzických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní zdanění fyzických osob
Název v angličtině:
International taxation of natural persons
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Iveta Lištiaková
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Id práce:
89304
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Rigorózní práce byla zpracována na téma „Mezinárodní zdanění fyzických osob.“ Cílem práce bylo analyzovat právní úpravu zdanění příjmů fyzických osob z pohledu české legislativy a z pohledu mezinárodního práva de lege lata, analyzovat ji s ohledem na legislativní změny a na judikaturu českých soudů a Soudního dvora Evropské unie. Dále bylo cílem vyvodit závěry ze srovnání smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou republikou, anaylzovat daňové dopady a povinnosti českých daňových rezidentů a nerezidentů a závěrem demonstrovat na konkrétním příkladě aplikaci konkrétni Smlouvy o zamezení dvojího zdanění zavřené mezi ČR a SR a dopady v případě bezesmluvního stavu. Rigorózní práce kromě úvodu a závěru obsahuje osm kapitol. Teoretická východiska rigorózní práce jsou obsažena v první kapitole, která je zaměřena na daňovou teorii a vysvětlení pojmů. Ve druhé kapitole jsou analyzovány právní základy zdanění příjmů fyzických osob v České republice a kapitola také pojednává o mezinárodním dvojím zdanění z pohledu české legislativy. O mezinárodním dvojím zdanění z hlediska mezinárodního práva pojednává třetí kapitola a metody a nástroje vyloučení dvojího zdanění jsou předmětem čtvrté kapitoly. Konkrétním druhům příjmů fyzických osob a daňovým situacím s přeshraničním prvkem je věnována pozornost v kapitole páté. V šesté kapitole prezentuji výsledky provedené komparace 85 smlouv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou k 1. 1. 2016, a to ve vztahu k příjmům ze závislé činnosti. Sedmá kapitola pokračuje v praktickém rázu, kde na modelovém příkladu demonstruji vliv použití smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a SR na mezinárodní zdanění, ve srovnání s fiktivní situaci která by nastala, kdyby smlouva uzavřena nebyla nebo by se z nějakého důvodu neaplikovala. V poslední osmé kapitole jsou některé poznatky z předchozích kapitol shrnuty a srovnány a jsou navrženy možné změny de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the rigorosum thesis is “International taxation of natural persons.” The aim of the thesis is to analyse the double taxation concept from national and international law perspective, with respect to the legislative changes on national and international level and court decisions. Furthermore the thesis infers conclusions based on the comparison of the double tax treaties concluded by the Czech Republic, analyses tax impact and the responsibilities of Czech tax non-residents having an income source in the Czech Republic and states the taxation of the Czech tax residents having an income source abroad. The rigorosum thesis consists, aside from the introduction and conclusions, of eight chapters. The theoretical framework is defined in the first chapter which focuses on tax theory and an explanation of the terms. The second chapter deals with the legal basis of the individual taxation in the Czech Republic including the national double economic taxation concept. The third chapter refers to the international point of view on double taxation concerning the analysis of the two most important tax model conventions and includes the legal regulation of direct taxes in the European Union and cases of Court of Justice of the European Union. The double taxation avoidance mechanisms are explained in the fourth chapter. The fifth chapter deals with the taxation of employment income, the tax impact and responsibilities of the Czech tax non- residents having an income source in the Czech Republic, and taxation of Czech tax residents having an income source abroad. The sixth chapter compares the income from employment in the tax treaties concluded by the Czech Republic. A model case with regards to Czech tax residents having employment income from Slovakia, the impact of the double tax treaty concluded between Czech Republic and Slovakia and a fictitious situation where the double tax treaty would not apply comprise chapter seven. The eight and last chapter includes a summary of the previous chapters and possible changes and recommendations de lege ferenda are suggested.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iveta Lištiaková 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iveta Lištiaková 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iveta Lištiaková 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavlína Vondráčková 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB