velikost textu

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v evropském kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v evropském kontextu
Název v angličtině:
Motor Third Party Liability in the European Context
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Darina Jašíčková
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
89303
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, evropské motorové směrnice, provozování pojištění v EU
Klíčová slova v angličtině:
Motor Third Party Liability Insurance, European Motor Directives, European Single Passport
Abstrakt:
Abstrakt Povinné pojištění odpovědnosti za újmu z provozu vozidla představuje komplexní problematiku upravující zejména ochranu poškozených při uplatnění jejich nároků. Tato Oblast je upravena jak na úrovni práva EU (příslušnými nařízeními a motorovými směrnicemi), tak i na mezinárodní úrovni systémem zelených karet a Haagskou úmluvou o právu použitelném na dopravní nehody. V rámci Evropské unie je možné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla provozovat i v rámci tzv. jednotného evropského pasu, nicméně v jednotlivých zemích přetrvávají rozdíly v právní úpravě jak rozsahu pojištění a odpovědnosti za škodu, tak i požadavku národní regulace. Zásadním předpokladem provozování povinného pojištění odpovědnosti za újmu z provozu vozidla je v rámci EU/EHP členství pojistitele v národní kanceláři pojistitelů a garančním fondu. V kontextu evropského práva přispěla evropská judikatura k výkladu ustanovení příslušných motorových směrnic a vymezení jejich vztahu k národním právním úpravám. Do budoucna bude zajímavé sledovat vývoj právní úpravy obsažené v návrhu evropského pojistného smluvního práva (PEICL). Česká právní úprava je plně v souladu s právem EU. Praxe a zejména judikatura dozná zásadních změn v souvislosti s aplikací nového občanského zákoníku po 1. lednu 2014, jež bude mít dopad zejména v oblasti odškodnění újmy na zdraví, a to jak v souvislosti s obecně širším odškodněním nemajetkové újmy, tak volnou úvahou soudu při stanovení odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění v souladu se zásadami slušnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract MTPL insurance represents a complex issue regulating in particular protection of the third party in a claim settlement. This area is regulated on the EU law level by Council Regulations and Motor Insurance Directives as well by the green cards system and Hague Convention on the Law applicable to traffic accidents on the international level. To provide MTPL insurance in the European Union is possible under the single European passport but there are still persisting the differences in the extent of insurance cover and liability in the particular Member States including the national regulation requirements. The primary condition for MTPL insurance providing in the EU/EEA is the obligatory membership of the insurer in the national Insurers' Bureau and the Guarantee Fund. The Court of Justice of the European Union relevant decisions has contributed to the interpretation of Motor Insurance Directives provisions and to determination of their correlation to national legislations. From the future perspective is of the importance the legislation process of the PEICL draft. The Czech legislation is fully in compliance with the EU law. Legal practice and court decision shall face to the principal changes in connection with the new Civil Code application since 1, January 2014. Especially in the area of injury accident indemnification a new legislation shall introduce in general the extensive scope of the immaterial damage indemnification and above all the free consideration of the courts to determine a compensation for pain and suffering in accordance with the principles of equity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Darina Jašíčková 703 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Darina Jašíčková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Darina Jašíčková 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB