velikost textu

Rozhodnutí soudu a rozhodnutí soudního exekutora v exekučním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodnutí soudu a rozhodnutí soudního exekutora v exekučním řízení
Název v angličtině:
Decision of court and judicial distrainer in execution proceeding
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Gabriela Sedláčková
Vedoucí:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
89299
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exekuční řízení, rozhodnutí v exekučním řízení
Klíčová slova v angličtině:
execution proceeding, decision in execution proceeding
Abstrakt:
Abstrakt Tématem rigorózní práce je rozhodnutí soudu a soudního exekutora v exekučním řízení. Pilířem práce jsou rozhodnutí o návrhu na nařízení exekuce, rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce a rozhodnutí o odkladu exekuce. Cílem práce je popsat proces klíčových rozhodnutí v exekučním řízení vydávanými s důrazem na rozdělení pravomoci mezi soudního exekutora a soud. V práci je srovnání právní úpravy před a po účinnosti novely exekučního řádu zák. č. 286/2009 Sb., její dopady, ve spojení s poznatky ze soudní praxe. Navazující novelou je zák. č. 396/2012 Sb. účinná od 1.1.2013. Tento popis má pak být nástinem toho, jak je posilována pravomoc soudního exekutora a kam se rozhodování v exekučním řízení ubírá. V práci je zahrnuto i srovnání se slovenskou úpravou exekučního řízení a popis právní úpravy výkonu rozhodnutí v Německu.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this rigorous work is a decisions of court and judicial distrainer in execution proceeding. The pillar of the work is the decision about proposal to decree the execution, decision about proposal for execution stoppage and decision about execution postponement. The goal of work is to describe the process of key decisions in execution proceedings issued with a focus on dividing of authorities between judicial distrainer and the court. In the work, there is a comparison of legal regulation before and after legal force of amendment of execution code Act 286/2009, its impact in connection with information from legal practice. Connected amendment is the Act No. 396/ 2012 valid from 1.1.2013. This description is supposed to be the outline of how the authority of judicial distrainer is being strengthened and where the decisions in execution proceeding turn. The work covers also the comparison with Slovakian legal regulation of execution proceeding and description of legal regulation for dispensation of decision in Germany.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Sedláčková 655 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Sedláčková 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Sedláčková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 563 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB