velikost textu

Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty
Název v angličtině:
The nation-wide Czech language leaving examination for deaf students
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Andrejsek
Vedoucí:
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Oponent:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Id práce:
89149
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se v širších souvislostech zabývá maturitní zkouškou z českého jazyka prelingválně neslyšících žáků v nové koncepci státem garantované maturitní zkoušky. Na pozadí stávající podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, kterou prelingválně neslyšící žáci až dosud skládali, popisuje vznik a vývoj maturitní zkoušky z českého jazyka v úpravě pro neslyšící. Tento popis je zasazen do širších historických souvislostí vzniku nové koncepce maturitní zkoušky, která je v práci přiblížena zejména ve vztahu k žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, mezi něž prelingválně neslyšící žáci patří. Současná podoba maturitní zkoušky z českého jazyka v úpravě pro neslyšící je v práci podrobně popsána, zároveň je zmíněn její pozitivní přínos v oblasti výchovy a vzdělávání prelingválně neslyšících žáků do budoucna a některé aktuální problémové okruhy, kterým se bude třeba v nejbližší době věnovat.
Abstract v angličtině:
This bachelor work focuses on the new conception of Czech leaving examination of prelingually deaf students guaranteed by the state. The author describes the old form of Czech language and literature leaving examination, which were the deaf students obliged to pass till nowadays, and also the creation and development of adaptation of Czech language leaving examination for the deaf. By describing the current situation, the author shows us the creation of new conception of leaving examination in its historical framework. Description of this new conception is related to the needs of students whom were admitted special conditions of taking leaving examination, because the prelingually deaf students also belongs to this category. The profound analysis of actual adaptation of Czech language leaving examination for the deaf is followed by the statements of its probably positive impact for prelingually deaf students education in the future. The possible problems related to this new examination, which cannot be leaved out, are also mentioned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Andrejsek 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Andrejsek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Andrejsek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB