velikost textu

Vývoj a současnost právní úpravy rozvodu v českém a rakouském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a současnost právní úpravy rozvodu v českém a rakouském právu
Název v angličtině:
Progress and present of divorce regulations in Czech and Austrian law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Procházková
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
89131
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvod, srovnání, rakouské právo
Klíčová slova v angličtině:
divorce, comparison, Austrian law
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá úpravou rozvodu v České republice a v Rakousku. Rigorózní práce se kromě úvodní a závěrečné části člení do šesti kapitol. Předmětem práce je vývoj právních norem v obou zemích, popis rozvodových důvodů, procesní stránky rozvodu, ale i úpravy poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu a míra rozvodovosti v České republice a v Rakousku. Převažující metodou je metoda komparace, která srovnává výše uvedené otázky týkající se rozvodu. Cílem práce je vystihnout rozdíly a najít shody úpravy rozvodu v českém a rakouském právu.
Abstract v angličtině:
My thesis deals with the legal regulations of divorce in the Czech Republic and in Austria. The thesis is divided except in six chapters, except for the introductory and final chapter. The subject of my thesis is the historical progress of the divorce legislation in both countries, the characterization of the divorce causes, divorce legal proceeding and hardship clause, but also the characterization of the legal relationship between children and parents after the parents´ divorce and divorce rate. The main method is the comparative method, which compares aforesaid issues related to the divorce. The intention of the thesis is to express the differences and to find the common features of the regulations of the divorce in the Czech and Austrian law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Procházková 979 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Procházková 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Procházková 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB