velikost textu

Právne postavenie vnútorne presídlených osôb a utečencov v medzinárodnom práve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právne postavenie vnútorne presídlených osôb a utečencov v medzinárodnom práve
Název v češtině:
Právní postavení vnitřně přesídlených osob a uprchlíků v mezinárodním právu
Název v angličtině:
The legal status of internally displaced persons and refugees in international law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Irena Kurucová
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Id práce:
89129
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT KURUCOVÁ, Irena: Právne postavenie vnútorne presídlených osôb a utečencov v medzinárodnom práve. [Rigorózna práca]. Karlova univerzita v Praze. Právnická fakulta; Katedra Medzinárodného práva. Vojny, porušovanie ľudských práv a katastrofy postihujúce značnú časť svetovej populácie spôsobili popri inom, aj vznik kategórie „vnútorných utečencov“, resp. „vnútorne presídlených osôb“. Sú to osoby, ktoré sa síce nachádzajú vo vlastnej krajine, no uvedené udalosti ich vedú do podmienok, ktoré podobne ako u utečencov, neohrozujú len ich životy, no uvrhujú ich i do materiálnej a psychickej deprivácie a do celkovo neistej budúcnosti. Rastúce čísla v počte presídlencov (od ich prvého sčítania v roku 1982)1 a s nimi súvisiace riziká, viedli k bližšiemu vnímaniu presídleneckého problému a k podniknutí krokov vedúce k jeho dôkladnejšiemu skúmaniu a formálnejšiemu podchyteniu. I preto, súčasné snahy o jednotnú úpravu základných právnych inštitútov a definícií v oblasti vnútorného presídlenia postupne smerujú k univer- zálnemu a právne záväznému poňatiu otázky vnútorného presídlenia. Aj keď úsilie v danej oblasti je v súčasnosti hatené politickou nevôľou, národnými záujmami, a v istých oblastiach i nepripravenosťou pokryť presídlenie vo forme konkrétneho právneho nástroja. Existujúca medzinárodná právna úprava sa síce v rôznej miere aplikuje na potreby presídlencov, no prvoradá zodpovednosť leží na jednotlivých štátoch a práve vnútroštátna legislatíva jednot- livých krajín je zdrojom konkrétnych právnych noriem týkajúcich sa presídlencov. Prostred- níctvom národných legislatív je možné jasne vidieť, ako štáty reagujú na presídlenie s prihliadnutím na ich špecifické podmienky a možnosti. S podobnými (ak nie v istom zmysle, rovnakými) situáciami ako presídlenci sa stretávajú utečenci (v chápaní medzinárodného utečeneckého práva), no s podstatným rozdielom. Ten spočíva (okrem iného) v právnom uznaní a v záväznosti ich štatútu. Utečenecké právo je pomerne bohato pokryté a pomerne jednoznačne upravuje inštitúty právneho postavenia utečenca. Ich ochrana je priamo zakomponovaná do medzinárodných zmlúv a záväzky štátov pri jej realizácii sú taktiež podchytené zmluvne, prípadne obyčajovým právom (inštitút non-refoulementu). Je však rozhodujúce, že ani platná a účinná medzinárodná právna úprava nie je dôvodom pre to, aby štáty prestali reagovať na nové výzvy viažuce sa k utečeneckému problému, a upustili tak od hľadania nových právnych nástrojov, ktoré by pokryli postupne meniacu sa podobu utečeneckého práva. 1 COHEN, R., DENG, F. M., Editors, The Forsaken People, Case Studies of the Internationall Displaced, The Brooking Institution, Washington, D.C: 1998, s. 1. , ISBN:0-8157-1514-5(cloth).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT KURUCOVÁ, Irena: Legal status of internally desplaced persons and refugees in internal law. [Rigorous thesis]. Karlova univerzita v Praze. Právnická fakulta; Katedra Medzinárodného práva. Wars, human rights violations, and disasters which affect a significant part of the population, resulted also in the formation of the new category known as „internal refugees“ or „ the internally displaced persons“. Although these people are situated in their own country, the mentioned events lead them to the conditions that not only menace their lives but also plunging them into a material and psychological hardship and to an uncertain future. The growing numbers of the internally displaced persons (from the first census in 1982) and the risks associated with them, led to the closer perception of this problem and actions aimed towards its detailed observation and formal capture. Therefore, the current efforts for a unified format of basic legal institutes and definitions in the area of internal migration gradually move towards universal and legally binding approach of internal migration issue, although the effort in this area is currently hindered by political resentment, national interests and in some areas also by unpreparedness to cover the displacement in a form of a concrete legal tool. Although the existing international legislation is applying to the needs of the displaced persons, the individual states have the main responsibility, and it is the national legislation of the individual countries which is a source of specific legal norms relating to the internally displaced persons. It can be clearly seen, through the national legislations, how the states respond to the displacement taking into account their specific conditions and possibilities. The refugees often occur in the similar (if not the same) situations as internally displaced persons, but with the significant difference. This difference lies in the legal recognition and in the obligation of their statute. Refugee law is relatively richly covered and quite clearly regulates the institutes of the refugee legal position. Their protection is directly incorporated to the international treaties and the obligations of the states are also captured by the treaties, or by the customary law. However, it is critical that not even valid and effective international legislation is the reason for that the states would stop to respond to the new challenges associated to the refugee issue, and give up to search the new legal tools, which would cover the gradually changing form of the refugee law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Irena Kurucová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Irena Kurucová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Irena Kurucová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB