velikost textu

Přípustnost souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle české právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přípustnost souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle české právní úpravy
Název v angličtině:
The Permissibility of concurrent Existence of a Foreign Nationality and the Czech Nationality According to the Czech Legal Rules
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. František Emmert
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
Id práce:
89071
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dvojí občanství, státní občanství, mezinárodní právo
Klíčová slova v angličtině:
Dual nationality, state nationality, international law
Abstrakt:
Abstrakt Práce obsahuje komentovaný přehled vývoje české právní úpravy státního občanství od roku 1811 po rok 2010. Zvláštní důraz je kladen na přípustnost legálního výkonu cizího občanství vedle českého podle právní úpravy platné na území českých zemí v jednotlivých historických obdobích (rakousko-uherském, prvorepublikovém, za komunistického režimu a po roce 1990). Součástí práce je také expozice do obecné problematiky státního a dvojího občanství. Hlavním výstupem je jmenování situací, ve kterých je výkon vícenásobného občanství podle současné právní úpravy přípustný a legální.
Abstract v angličtině:
Abstract The paper includes a commented summary of development of the Czech legal regulation of state nationality from 1811 to 2010. Special emphasis is placed on permissibility of legal existence of foreign nationality beside the Czech nationality according to legal regulation applicable in the territory of the Czech countries in the respective historic eras (during the Austro-Hungarian monarchy, during the First Republic, under the communist regime and after the year 1990). The paper also includes an overview of general issues of state and dual nationality. The main output is listing the situations in which the existence of dual nationality according to the current legal regulation is permissible and legal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. František Emmert 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. František Emmert 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. František Emmert 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB