velikost textu

České a francouzské koncernové právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České a francouzské koncernové právo
Název v angličtině:
Czech and French law of corporate groups
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Ditrych
Id práce:
89070
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Předkládaná disertační práce na téma “České a francouzské koncernové právo” analyzuje francouzskou právní úpravu skupin společností a rozhodovací praxi francouzských soudů, která vytvořila tzv. Rozenblumův koncept – sadu podmínek, jejichž naplnění může vest k vyvinění se člena statutárního orgánu obchodní společnosti jednajícího k její újmě, jestliže je takové jednání ku prospěchu skupiny společností jako celku. Disertační práce následně analyzuje relevantní ustanovení nového českého zákona o obchodních společnostech a družstvech, který byl částečně inspirován francouzským právem a Rozenblumovým konceptem. Za podmínek stanovených českým zákonem nebude řídící osoba povinna nahradit újmu způsobenou osobě řízené, jestliže taková újma byla v zájmu skupiny a byla-li nebo bude v rámci této skupiny vyrovnána. Předkládaná disertační práce zároveň analyzuje další ustanovení nového českého zákona, hodnotí je a porovnává s ustanoveními francouzského práva.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Dissertation thesis called „Czech and French Law of Corporate Groups“ analyzes French law of corporate groups and judicial decisions of the French courts, the so called Rozenblum concept - a set of conditions fulfillment of which might lead to exoneration of the company's directors acting in detriment of the company if such act is beneficiary to the group as a whole. The dissertation then analyzes relevant provisions of the new Czech business companies and cooperatives bill, partly inspired by the French law and by the Rozenblum concept. Under the conditions given by the Czech bill, dominant company shall not be obliged to compensate damages caused to the dominated company if such damages were caused to the benefit of the group as a whole and were or will be counterbalanced within the group. Moreover, the dissertation thesis at hand analyzes other provisions of the new Czech bill, assesses them and compares them with the provisions of the French law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Ditrych 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Ditrych 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Ditrych 6 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 381 kB