velikost textu

Preferované pracovní kategorie v oblasti důchodového zabezpečení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Preferované pracovní kategorie v oblasti důchodového zabezpečení
Název v angličtině:
Preferred occupational categories in the field of pension scheme
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Hynek Hlaváč
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
JUDr. Jana Zemanová
Id práce:
89034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Obsahem této rigorózní práce je rozbor a popis zaměstnání zařazených do preferovaných pracovních kategorií. Současně detailně popisuji historický předobraz vývoje preferencí, především v hornických zaměstnáních, do roku 1955. Další oblastí, kterou jsem se zabýval, je vznik a specifikace pracovních kategorií, jejich postupné rozšiřování, a to Sředevším do roku 1988, až po jejich zánik. V závěru své práce se věnuji současnému stavu Sřiznávání výhod ze zaměstnání v preferovaných pracovních kategoriích a postupům České správy sociálního zabezpečení při uplatňování nároků vyplývajících ze zaměstnání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie. Závěrem bych chtěl poděkovat Doc. JUDr. Margeritě Vysokajové, CSc. z Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze za konzultace k této práci a pomoc při výběru a poskytnutí literatury, která mi byla nápomocna při vypracování této rigorózní práce. Dále bych chtěl poděkovat JUDr. Jiřímu Tuháčkovi a JUDr. Romanovi Langovi Ph.D. z České správy sociálního zabezpečení za konzultace a ochotu při přípravě a vypracování této rigorózní práce.
Abstract v angličtině:
Abstrakt This rigorous thesis contains an analysis and a description of occupations classified to preferred occupational categories. Currently I provide a detailed description of historical evolvement of preferences, particularly miner’s occupations until the year 1955. Next legal area I have been concerned with is an origin and specification of occupational categories, their progressive enhancement (until the year 1988) leading to their abolishment in the year 1992. At the conclusion of my thesis I am dealing with the present legal situation in the sphere of awarding financial advantages to people performing occupations which (in the past) used to be classified to preferred occupational categories. I also pay attention to procedures applied by Czech social security administration within decision making about entitlements arising from occupations classified to 1st or 2nd occupational category. In fine I would like to express thanks to Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. from Charles University in Prague, Faculty of Law, who was a leader of my thesis and who gave me necessary tuitions and helping hand by choosing and providing of useful literature for treatment of this thesis. Further I would like to say thanks to JUDr. JiĜí Tuháþek and JUDr. Roman Lang, Ph.D. – my colleagues form Czech social security administration – for their consultations and willingness to give me useful advises during preparation and working on this rigorous thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Hynek Hlaváč 581 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Hynek Hlaváč 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Hynek Hlaváč 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jana Zemanová 437 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB