velikost textu

Příprava a využití komplexů přechodných kovů s helikálními ligandy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava a využití komplexů přechodných kovů s helikálními ligandy
Název v angličtině:
Synthesis and Use of Transition Metal Complexes with Helical Ligands
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Žádný, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Ivo Starý, CSc.
Id práce:
88909
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Anorganická chemie (P1401)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce popisuje vývoj asymetrické syntézy analogů helicenů obsahujících 2H-pyranový nebo 2,7-dihydrooxepinový motiv v jejich opticky čisté podobě. Tyto molekuly byly v rámci práce plně charakterizovány a využity v enantioselektivní katalýze s přechodnými kovy jako chirální ligandy, v organokatalýze jako katalyzátory a v heterogenní katalýze jako chirální modifikátory. Příprava těchto analogů [5]- a [6]helicenů je založena na diastereoselektivní [2+2+2] cykloisomerizaci centrálně chirálních triynů v přítomnosti komplexů přechodných kovů. Stereoselektivita cyklizace je řízena 1,3- allylovým pnutím. Tato metoda přípravy je velmi všestranná a umožňuje jednoduchý přístup k chirálním ligandům, organokatalyzátorům nebo modifikátorům v neracemické formě. Fosfitové helikální ligandy obsahující 2,7-dihydrooxepinové kruhy byly zkoumány v asymetrické allylové aminaci katalyzované komplexy jednomocného iridia, kdy bylo dosaženo až 82% enantiomerního nadbytku. 2H-pyranový analog helicenu obsahující motiv dimethylaminopyridinu byl studován jako katalyzátor kinetické resoluce racemických sulfoximinů. Byly zkoumány různě substituované deriváty helicenů a jejich analogů jako chirální modifikátory v asymetrické redukci ethylpyruvátu na ethyllaktát.
Abstract v angličtině:
Abstract The Thesis describes our successful endeavour to develop asymmetric synthesis of functionalized 2H-pyran or 2,7-dihydrooxepine helicene-like compounds in an optically pure form. These helicene surrogates were fully characterized and their use in enantioselective catalysis as chiral ligands, organocatalysts or chiral modifiers was explored. A general method for the preparation of optically pure [5]- and [6]heterohelicenes by asymmetric synthesis is based on highly diastereoselective [2+2+2] cycloisomerization of centrally chiral triynes mediated/catalyzed by transition metal complexes. Stereochemical outcome of the cyclization process is controlled by 1,3-allylic-type strain. This new methodology is highly versatile providing an easy access to chiral ligands, organocatalysts or modifiers in a nonracemic form. Optically pure 2,7-dihydrooxepine [5]helicene-like phosphite ligands were explored in enantioselective allylic amination under catalysis by iridium(I) complexes to reach up to 82% ee. An organocatalysts represented by the optically pure 2H-pyran [5]helicene-like DMAP analogue was synthesized and applied to kinetic resolution of racemic sulfoximines. Finally, various functionalized derivatives of helicenes and helicene-like compounds (azahelicenes, DMAP analogues, (thio)urea derivatives) were prepared and their possible role as new chiral modifiers in asymmetric heterogeneous reduction of ethyl pyruvate to ethyl lactate was studied.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Žádný, Ph.D. 5.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Žádný, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Žádný, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jaroslav Žádný, Ph.D. 1.47 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 736 kB