velikost textu

Umělecko-pedagogická interpretace textů kurikulárních dokumentů v odlišných jazykových prostředích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Umělecko-pedagogická interpretace textů kurikulárních dokumentů v odlišných jazykových prostředích
Název v angličtině:
Artistic-Pedagogical Interpretation of Texts in Curricular Documents in Different Language Areas
Typ:
Disertační práce
Autor:
Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
Školitel:
PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Prof. Dr. Johannes Kirchenmann
Id práce:
88870
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Obsahem disertační práce je komparace očekávaných výstupů uměleckého vzdělávání, zakotvených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní a gymnaziální vzdělávání ČR a Učebních plánech pro osmiletá gymnázia Bavorska. Porovnání odlišně pojatých kurikulárních dokumetů se uskutečnilo na základě operacionalizace sledovaných kategorií se zvláštním zřetelem k vystižení jejich vzdělávacích obsahů. Možnosti naplňování očekávaných výstupů byly následně ověřovány v terénním výzkumu a ilustrovány na základě dat a autentických výtvarných produktů žáků. Nezbytným předpokladem realizace uvedeného výzkumu byla deskripce systému uměleckého vzdělávání v Německu a původní překladatelská práce v oblasti teorie umění a její pedagogická reflexe v 2. pol. 20. stol. a 21. stol.
Abstract v angličtině:
Annotation: The contents and the gravity point of dissertation work is the comparison of art educational goals, anchored in the Frame Educational Program of art educational goals, anchored in the Frame Educational Program for Elementary Education and Gymnasiums in the Czech Republic and in the Educational Syllabus for eight year´s gymnasiums in Bavaria. Comparing the different curricular document was realized on the basis of operationalizing observed categories of educational goals in field competencies. The possibilities of realizing anticipated educational goals were consequently verified by field research and illustrated on the basis of gained data and authentic student’s art works. The indispensable prerequisite how to realize the mentioned research was the description of art educational system in Germany, the original translation work in the field of art theory and its pedagogical reflection in the 2nd half of the 20th and 21st century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 4.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Johannes Kirchenmann 1.36 MB