text size

Dominantní postavení a jeho zneužití v českém a komunitárním právu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Dominantní postavení a jeho zneužití v českém a komunitárním právu
Titile (in english):
Dominant position and its abuse in the Czech and European Community Law
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Vladimír Vavříček
Opponents:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Thesis Id:
8882
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of European Law (22-KEP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
11/01/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dominantní postavení, zneužití
Keywords:
dominant position, abuse
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato rigorózní práce zpracovává téma dominantního postavení a jeho zneužití v českém a komunitárním právu, a to na komparativní bázi. Analyzuje a komentuje novou, relevantní judikaturu a přibližuje reformu soutěžního práva na poli čl. 102 SFEU. V zájmu komplexního nastínění popisované problematiky stručně pojednává o konceptech hospodářského postavení, ekonomické závislosti, resp. významné tržní síly a jejich zneužívání a seznamuje také s konceptem monopolního postavení a jeho zneužití v antitrustovém právu Spojených států amerických.
Abstract:
Abstract This thesis addresses dominant position and its abuse in the Czech and in the European Community law, by the means of comparative method. Analyzes and comments on new, relevant courts practice and takes a closer look at reform of the competition law in the field of Art. 102 TFEU. For the sake of the global description of topic in question, the thesis briefly mentions concepts of economic position, economic dependency (significant market power) and their abuse and also presents concept of monopoly position and its abuse in antitrust law of the United States of America.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Vladimír Vavříček 1.58 MB
Download Abstract in czech JUDr. Vladimír Vavříček 66 kB
Download Abstract in english JUDr. Vladimír Vavříček 5 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 320 kB
Download Opponent's review JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 41 kB
Download Defence's report prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 81 kB