velikost textu

Dominantní postavení a jeho zneužití v českém a komunitárním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dominantní postavení a jeho zneužití v českém a komunitárním právu
Název v angličtině:
Dominant position and its abuse in the Czech and European Community Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Vladimír Vavříček
Oponenti:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Id práce:
8882
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dominantní postavení, zneužití
Klíčová slova v angličtině:
dominant position, abuse
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce zpracovává téma dominantního postavení a jeho zneužití v českém a komunitárním právu, a to na komparativní bázi. Analyzuje a komentuje novou, relevantní judikaturu a přibližuje reformu soutěžního práva na poli čl. 102 SFEU. V zájmu komplexního nastínění popisované problematiky stručně pojednává o konceptech hospodářského postavení, ekonomické závislosti, resp. významné tržní síly a jejich zneužívání a seznamuje také s konceptem monopolního postavení a jeho zneužití v antitrustovém právu Spojených států amerických.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis addresses dominant position and its abuse in the Czech and in the European Community law, by the means of comparative method. Analyzes and comments on new, relevant courts practice and takes a closer look at reform of the competition law in the field of Art. 102 TFEU. For the sake of the global description of topic in question, the thesis briefly mentions concepts of economic position, economic dependency (significant market power) and their abuse and also presents concept of monopoly position and its abuse in antitrust law of the United States of America.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vladimír Vavříček 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vladimír Vavříček 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vladimír Vavříček 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 81 kB