velikost textu

Úkoly a postavení České televize

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úkoly a postavení České televize
Název v angličtině:
Tasks and status of Czech Television
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Olga Ulrichová
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
8878
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé rigorózní práce “Úkoly a postavení České televize” Hlavním důvodem pro napsání této práce byla skutečnost, že se vyskytují problémy s výkladem platného zákona upravujícího jedinou veřejnoprávní televizi na území ČR – Českou televizi. Rigorózní práce se skládá ze šesti kapitol. Kapitola první se zabývá historií televizního vysílání na území ČR, včetně hlavních úkolů a postavení prvního veřejnoprávního vysílatele – Československé televize (ČST). Kapitola druhá je rozdělena do dvou částí. V první části je popis současné veřejnoprávní televize jako právnické osoby a je zde také vysvětlena její hlavní role jako televize veřejné služby. Druhá část se zabývá postavením a úkoly televizních studií ve světle platné legislativy. V kapitole třetí je obsažen podrobný popis České televize jako televize veřejné služby. Také je zde rozbor hlavních úkolů České televize jako veřejnoprávního vysílatele a nakonec je zde historie a současný popis právní úpravy těchto úkolů, včetně kapitoly věnované úvahám o postavení současné televize veřejné služby a její roli v současném světě. Kapitola čtvrtá popisuje problémy týkající se názvu “Česká televize” a uvádí také možné řešení těchto problémů. Kapitola popisuje zvláštnosti názvu a také možnou ochranu tohoto názvu podle platné české legislativy. Hlavní část práce tvoří kapitola pátá zabývající se postavením a úkoly Rady České televize jako kontrolního orgánu. Tato kapitola se věnuje problémům vyplývajícím z výkladu platného zákona a zabývá se také určitými nedostatky právní úpravy Rady ČT. Tato kapitola dále popisuje funkci Rady ČT, volbu a podmínky zvolení za člena Rady ČT, zvláštní postavení Rady a jejích členů a dále také popisuje jednání a rozhodování Rady. Kapitola obsahuje také podrobný popis pravomocí a povinností Rady, zejména popis a rozbor pravomoci volit a odvolávat generálního ředitele ČT, pravomoc kontrolovat hospodaření, účetnictví a nakládání s majetkem ČT, včetně pravomoci schvalovat rozpočet a závěrečný účet ČT. Kapitola obsahuje dále také rozbor orgánu Rady ČT, kterým je Dozorčí komise. V této kapitole nalezneme i popis a právní názor na vztah Rady ČT a jejího kontrolora – Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslední část kapitoly páté se věnuje porovnání postavení Rady ČT a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 6 Poslední šestá kapitola rigorózní práce se zabývá srovnáním ČT jako televize veřejné služby na území ČR s britskou televizí veřejné služby – BBC. Tato kapitola obsahuje hlavní rozdíly mezi oběma institucemi a je zde také porovnání hlavních úkolů obou televizí jako poskytovatelů veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Tato kapitola dále obsahuje také porovnání kontrolních orgánů obou televizí, a to Rady ČT a BBC Trustu. Nakonec tato kapitola zahrnuje také možnost inspirace pro zákonodárce ČR právní úpravou role a postavení BBC trustu a také vztahem mezi BBC Trustem a BBC korporací. Všechny kapitoly práce zahrnují jak historii a současnou právní úpravu popisované problematiky, tak návrhy možných řešení popsaných problémů, případně návrh úpravy zákona, pokud je to důvodné. 7
Abstract v angličtině:
Abstract of the rigorous thesis „Tasks and status of Czech Television“ There are some problems with interpretation of the valid Act regulating the only public television broadcaster in Czech Republic – Česká televize and it was the main reason for my research. The thesis is composed of six chapters. Chapter One covers history of television transmitting in Czech Republic, including the main tasks and status of first public television broadcaster – the Czechoslovak Television (ČST). Chapter Two is subdivided into two parts. Part One describes existing public Czech Television as corporation and explains its main role as public broadcaster of television transmitting. Part Two deals with characteristics and aims of television studios according to up-to-date legislation. There is detailed description of the public service of Czech Television as a television broadcaster in Chapter Three. There as is also detailed analysis of the main tasks of Czech television as a public broadcaster and there is also history and up-to-date characteristics of the tasks according to valid legislation, including thinking over status of current television of public service and its role in the world. Chapter Four describes problems and their possible solution of the name “Česká televise”. There are described some particularities of the name and also possible protection of the name of such a corporation according to valid Czech legislation. Chapter five constitutes the main part of work and includes status and tasks of the Council of Česká televize (Rada ČT) as a controlling body. This chapter is concentrating on problems resulting from the up-to-date problems of interpretation of the regulating act and on some deficiency of status and legal arrangement of the Council. This Chapter describes the function of the Council, election and conditions of the election to the Council and special status of Council and its members as well as acting and making decision by the Council. There also is detailed description and analysis of the rights and duties of the Council, especially description and legal analysis of the right to elect and remove the General Manager of Česká televize, right to check the economy, accounting and property of Česká televize, including right to approve budget and final account of Česká televize. There is an analysis of the body of Council – Supervisory Committee of the Council. There also is description and legal opinion on relationship of the Council and its controlling supervisor – Chamber of Deputies of Parliament of Czech Republic. The last part of chapter Five includes 8 comparison of status and position of the Council of Česká televize and Council for radio and television broadcast. Last chapter Six of the thesis is addicted to comparison of public Czech television (Česká televize) and British public broadcaster – British Broadcasting Corporation, (BBC). This chapter includes the main differences between both TVs and includes also comparison of the main tasks of both broadcasters of public service. There is also comparison of controlling bodies of both TVs and description of the status and rights and duties of the BBC Trust and Council of Česká televize. This chapter includes also possible inspiration for Czech legislator with legal arrangement of the role and position of the BBC Trust and also of the relationship between the Trust and the BBC as a corporation. All chapters include history of legal arrangement and valid legislation of described topic as well as description of the problems and proposal of possible solution of the problems including proposal of new legal wording if reasonable. 9
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Ulrichová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Ulrichová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Ulrichová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 587 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB