velikost textu

Role školy při identifikaci a podpoře matematicky nadaných žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role školy při identifikaci a podpoře matematicky nadaných žáků
Název v angličtině:
Role of school by idientification and support of matematicaly gifted pupils
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Renata Kovářová
Školitel:
Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
Id práce:
88777
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Současná doba klade vysoké nároky na jednotlivé členy své společnosti, zejména co se týká uplatnitelnosti a úspěšnosti, a to jak v dětství, tak i v dospělém životě. Proto je pochopitelné, že si žádná soudobá společnost nemůže dovolit hazardovat s potenciálem jednotlivců. Tuto situaci si uvědomují i představitelé České republiky. Na podporu talentů vznikají nejrůznější projekty, které podporují a oceňují české vědce, např. Projekt Česká hlava, jehož součástí je i Projekt České hlavičky organizovaný od r. 2007 pro české středoškoláky v technických a přírodovědných oborech. Ve spolupráci s předsedou Senátu Parlamentu ČR je od roku 2008 vyhlašovaná soutěž pro evropské středoškoláky Innovating Minds. Všichni odborníci, kterých se daná problematika dotýká, si uvědomují fakt, že počet úspěšných členů společnosti je ovlivněn efektivní podporou nadaných dětí již od útlého věku. Žáci s mimořádným nadáním, jak je specifikuje naše legislativa, jsou v nárocích na vzdělávání postaveni na stejnou úroveň jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Současným trendem ve výchově a vzdělávání zmíněné skupiny žáků je nejvyšší možná míra integrace v závislosti na stupni požadovaných speciálních potřeb. Tento nárok se bezprostředně dotýká i dětí a žáků mimořádně nadaných a je prioritou Vyhlášky č. 73/2005 Sb. i Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 – 2013. S požadavkem integrace jde ruku v ruce i potřeba maximálního rozvoje všech složek osobnosti. K tomu je však nezbytná účinná identifikace nadaných dětí a žáků, což v současné době musíme považovat za nevyřešený problém. Současná diagnostika mimořádně nadaných jedinců je záležitostí zejména psychologů pedagogicko psychologických poraden. Pracovníci pedagogicko psychologických poraden jsou natolik vytíženi, že mnohdy na vyšetření potenciálně mimořádně nadaného dítěte nezbývá prostor. Z tohoto důvodu nelze jinak, než souhlasit s návrhy obsaženými v Koncepci péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 – 2013, která byla sestavena pracovnicemi Institutu pedagogicko psychologického poradenství. V ní se hovoří o nutnosti rozšířit stávající systém identifikace nadaných o jejich cílené vyhledávání učiteli škol. S tímto požadavkem úzce souvisí nevyhnutelnost pregraduálního i postgraduálního vzdělávání učitelů v oblasti péče o nadané. V současné době se odborníci snaží sestavit a mezi učitele rozšířit různé materiály sloužící k identifikaci mimořádného nadání. Jedná se např. o skupinu psychologů a oborových didaktiků, kteří pod názvem Kulatý stůl k nadaným pracují od roku 2004 v Institutu pedagogicko psychologického poradenství. V rámci identifikace mimořádně nadaných dětí a žáků jsou zejména psychology sestavovány nejrůznější identifikační škály určené pro učitele a rodiče sloužící k primární identifikaci možného mimořádného nadání. V souladu s těmito snahami jsme se v našem výzkumu pokusili stanovit jistá kritéria, která zkvalitňují primární identifikační proces na základní škole. Jedná o velmi rozsáhlé působení, které vyžaduje spolupráci všech školních subjektů, rodičů, vedoucích zájmových kroužků, klinických psychologů apod. Z tohoto důvodu i k řešení výzkumné části sloužilo několik úhlů pohledů. Jedním z nich bylo dotazníkové šetření určené výchovným poradcům základních škol Moravskoslezského kraje, které odhalilo mnohá alarmující zjištění. Výchovní poradci se shodli na nedostatku informací, kterých se jim dostává zejména v oblasti identifikace mimořádně nadaného žáka na základní škole, přičemž nejdůležitější roli v této oblasti připisují učitelům. Z toho jednoznačně pramení nutnost intenzivnějšího vzdělávání budoucích učitelů hlavně v pregraduálním studiu. Tato zjištění korespondují s návrhy obsaženými v Koncepci péče o mimořádně nadané děti a žáky pro následující období. V oblasti přímých identifikačních nástrojů ve sféře matematických schopností jsme se zaměřili na využití metod, které jsou primárně určeny pro odhalení specifických poruch učení. Vzhledem k tomu, že skupina mimořádně nadaných žáků je v České republice legislativně podpořena až od roku 2005, s nástupem účinnosti školského zákona č. 561/2005 Sb., nejsou pro speciální pedagogy vyvinuty žádné speciální testy k diagnostice nadání. Proto i zde jsou využívány zejména testy, které jinak slouží k diagnostice specifických poruch učení. Tyto snahy se sporadicky začínají objevovat i při identifikaci mimořádného nadání v rámci řešení disertačních prací. (Vaněk 2006, Hotová, 2008) Nikdy však nevyužíváme pouze jednoho testu, ale vždy se jedná o soubor kritérií v rámci „identifikační baterie“, ve které hledáme a postupně nacházíme vztahy mezi jednotlivými subjekty. Celá práce je završena ilustrativní kasuistikou mimořádně nadaného žáka, ve které se odráží úloha učitelů a rodičů při identifikačním procesu a následně zejména role učitelů v rámci vlastního edukačního procesu.
Abstract v angličtině:
Summary Contemporary period and situation puts a lot of demands on individual members of the society, especially on their individual using skills and successfulness from one´s childhood to adulthood. That is the reason why every society can´t risk the potential of its people. Also Czech representatives became aware of this situation. To support talents and abilities of people lots of new projects are arising, f.e. Project Czech Head („Projekt Česká hlava“) which has the part called Little Heads („Projekt České hlavičky“), organized since 2007 for Czech high-school students of technical and natural science branches. In co- operation of the Czech Senate and Parliamen chairman is also announced the competition for european students called Innovating Minds (since 2008). All the professionals who deal with this problem are aware of the fact that the number of successful members of society raise due to effective support and education of children since the early childhood. Pupils with the exceptional talents, according to the valid Czech law, are placed and classified as the pupils with special needs. Our contemporary trend in education of pupils and students with special needs is integration in possible way in dependence of the real needs and demands. Of course, the same law is valid and belongs to extraordinary talented students too (Public notice nr. 73/2005 and Concept of Care and Education of Exceptionaly Gifted children and pupils in period 2009 – 2013). If spoken about integration we have to deal also with developement of all components of child´s personality. But we still miss effective instrument for identification of our young talents. In our present situation belong gifted children to the hands of psychologists usually working at advisory centers (pedagogical - psychological centers - PPP). Profesionals and psychologists working at these centers are mostly too busy dealing with other problems and have no time for potentially Gifted. We see the right way in the expanding the identificational process to teachers and special educators at schools. It is also related to evitable enlarging of pregradual and postgradual education of regular teachers in the field of extraordinary gifted and talented children. Actually a lot of professionals is working on preparing and distributing materials about gifted pupils and their identification process, f.e. group of psychologists and didactics called Round Table to Talented („Kulatý stůl k nadaným“) established in 2004 under the supervision of the Institut of pedagogical and psychological advising (IPPP). Mostly the identification process means preparing or setting various scales and tests for teachers and parents to primary exposure extraordinary talents of its children. The main task of our research and this dissertation was try to build special criterions which would make the identification process better and increase its quality. It is quite demanding and strenuous process which needs the cooperation between schools, parents, leaders of children´s free-time activities, clinical psychologists, aso. That is also the reason why we decided to insert few different views into our empirical part. In one part of the research we used original questionnaire belonging to educational advisors at regular basic schools in Moravian-Silesian region. Results of this questionnaire were very serious and amazing – educational advisors agreed on the fact that they have lack of information about identifying gifted children and that this problem should solve regular teachers at schools. We confirm the fact that we really need better and more intensive preparing of future teachers in the field of giftedness and identificational process of children´s extraordinary talent. Our results correspond to the ideas of the Concept of Care and Education of Exceptionaly Gifted Children and Pupils in period 2009 – 2013(mentioned above). In the field of specific identifical methods of mathematic abilities we chose and concetrated on using methods primary appointed to specific learning difficulties. The reason why we mostly use the diagnostical tests related to exposure learning difficulties is the late legislative and law which mentioned the group of extraordinary gifted children and its special education in the Czech republic first in 2005 (new school law nr. 561/2005). This thema occures very rarely also in dissertations and scientific researches. ( Vaněk, 2006, Hotová, 2008) We never use the only one test but always the set of tests (diagnostical test´s battery) – identificational battery – which shows us the relations between individual subjects. The whole paper we finished by illustrative example of life and education of extraordinary gifted child, approaches of it´s teachers and parents, not only within the identificational process but also in regular education and stay at school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Renata Kovářová 2.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Renata Kovářová 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Renata Kovářová 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. 88 kB