velikost textu

Specifické penitenciární problémy vězněných žen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifické penitenciární problémy vězněných žen
Název v angličtině:
Specific problems of imprisoned women
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Květuše Sluková
Školitel:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D.
Ing. Helena Černíková
Id práce:
88775
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Předkládaná disertační práce se zabývá popisem dvou skupin vězněných žen – odsouzených k dlouhodobým trestům a odsouzených matek s malými dětmi. Trestná činnost žen se od mužské kriminality liší. Nejčastějšími druhy trestné činnosti jsou krádeže, kapesní krádeže, nelegální podnikání, padělání zboží a ochranných známek, krácení daní, úplatky a v poslední době stoupá i násilná trestná činnost – loupeže a vraždy. Zvláštní skupinou jsou ženy, páchající velké podvody nebo ty, které se podílejí na formách organizovaného zločinu (prostituce, obchod s dětmi nebo drogami atd.) Každá z těchto skupin odsouzených žen vyžaduje specializované zacházení, někdy i zvláštní formy terapeutické nebo lékařské péče. V ČR jsou dvě ženské věznice pro ženy – v Opavě a ve Světlé nad Sázavou. Ve věznici Opava vykonávají trest ženy odsouzené do všech čtyřech typů věznice včetně těch, které jsou odsouzeny do ostrahy a zvýšené ostrahy. V této věznici jsou rovněž specializovaná oddělení pro drogově závislé a odsouzené s poruchami osobnosti. Velkou výhodou je, že nedaleko věznice se nachází jedna z nejlepších psychiatrických klinik v ČR. Před nedávnem zde byl zřízen i detenční ústav. Ve věznici Světlá nad Sázavou vykonávají trest ženy odsouzené do všech typů věznic. Jsou zde zřízena oddělení pro odsouzené s poruchami osobnosti, s mentálním postižením, pro trvale pracovně nezařaditelné a pro drogově závislé. Rovněž je zde zřízeno oddělení pro matky s malými dětmi. Zacházení a další aktivity s odsouzenými ženami jsou založeny na respektování psychologických zvláštností žen, které jsou emotivnější než muži. Mnohé z nich jsou rovněž matkami a odloučení od dětí pro ně znamená značnou psychickou zátěž. Nutné je speciální zacházení i s odsouzenými s mentálním postižením, protože ty by mohly být vystaveny šikaně ze strany dalších odsouzených. Drogově závislé ženy jsou umístěny v bezdrogových zónách, kde se pokoušejí zbavit své závislosti. Při výzkumné šetření nám však mnohé z nich sdělovali, že mají obavy z toho, že v civilu po propuštění opět drogy zneužívat začnou. Tyto okolnosti jsou často velkou zátěží pro personál, protože ten je veden snahou odklonit odsouzené z jejich kriminální kariéry. Ve druhé části naší práce popisujeme náš výzkum vězněných žen. Zjistili jsme, že mnohé ženy byly před nástupem výkonu trestu nezaměstnané, v dětství měly výchovné problémy nebo byly fyzicky týrány nebo sexuálně zneužívány. Některé ženy nám rovněž přiznaly zneužívání nebo závislost na drogách. Těmito všemi problémy se zabýváme v naší disertační práci.
Abstract v angličtině:
Annotation Some Penitentiary Specifics of Imprisoned Women (Specification of sentenced women) This dissertation work describes two groups of incarcerated women: first long-term imprisoned women, second-imprisoned mothers with their children. The criminal behaviour of women differs from the male criminality. The most often penal behaviour are thefts, pick pocketing, illegal exploitation of employees, misabeling of goods, evading corporate taxes, suborning and in the last time different sorts of violent crimes like robberies, homicides etc tends to increase. Special kind of imprisoned women are offenders of impostures and organized crime (prostitution, trade with children and drugs). We also have a higher prison population than many other European countries. Each of these groups of sentenced women needs special sort of treatment and sometimes therapy or medical care. There are two female prisons in the ČR – in Opava and Světlá nad Sázavou. In Opava prison there are women sentenced to all four kinds of security including middle and high security type of prison. There is also the unit for drug depend inmates and the inmates with personality disorder. It is always a good thing that near the prison there is one of the best psychiatrically clinics in the Czech Republic. In these nowadays detention institute is established. In Světlá nad Sázavou prison there are the women sentenced to middle and high security type of prison. There are units for inmates with personality disorders, mental retardation, inmates who are permanently incapable to work and drug depended. There is also the unit for mothers with small children. The treatment and following education of these women is based on respecting of psychological specialties of women – because women are more emotional than men, many of them are mothers and being without their children causes them enormous stress. The special treatment is necessary for the mental retarded inmates, because of bullying from the others. The drug depend inmates are placed in the drug free wings (drug free unit) and they try to get rid of drug dependence. Having discussed this problem with some of these inmates during my research of the drug depend people in prison, we were very often said they are not sure about not relapsing after leaving the prison. Unfortunately, this circumstance leads very often to a big disappointment of the prison educational staff who tries its best to stop definitely their criminal behavior. We describe our survey of women prisoners. We founded that many of women prisoners had been unemployed before entering prison, some of them had educational problems and many of them were physically or sexually abused. Some women reported heavy use of or addiction to drugs. All these themes we describe in my dissertation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Květuše Sluková 927 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Květuše Sluková 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Květuše Sluková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Helena Černíková 2.54 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 231 kB