velikost textu

Aspekty didaktiky cizojazyčné literatury ve výuce cizího jazyka v kontextu kurikulární reformy pro gymnázia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekty didaktiky cizojazyčné literatury ve výuce cizího jazyka v kontextu kurikulární reformy pro gymnázia
Název v angličtině:
Aspects of L2 Literature Teaching in the Foreign Language Classroom in the Context of Grammar School Curriculum Reform
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eva Skopečková
Školitel:
doc.PhDr. Anna Grmelová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Id práce:
88772
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce se zabývá tématem využívání literárních textů ve výuce cizích jazyků. Konkrétně se tato práce věnuje specifickým aspektům didaktiky anglicky psané literatury ve výuce anglického jazyka a to v kontextu kurikulární reformy pro gymnázia. Pozornost je tak věnována vztahu literatury a vzdělávání, ale také otázce interpretace a recepce literárního textu v souvislosti s výukou cizích jazyků determinovanou také novými kurikulárními dokumenty. V rovině výzkumu se práce zaměřuje na hledání vhodného a funkčního propojení několika s touto problematikou úzce spjatých rovin z oblasti literární vědy, lingvodidaktiky i současného pojetí výuky cizích jazyků v rámci kurikulárních dokumentů a vytvoření nových možností pro adekvátní začlenění anglicky psané literatury do výuky anglického jazyka. Teoretická část práce je tvořena třemi hlavními kapitolami, v rámci kterých jsme představili a objasnili základní teoretická východiska celé práce - složku literárněvědnou, výstupy kurikulární reformy s ohledem na postavení cizojazyčné literatury ve výuce cizích jazyků a v neposlední řadě složku lingvodidaktickou. Nejprve jsme se tedy zaměřili na úlohu literatury ve vzdělávání, objasnili specifičnost jejího postavení v rámci výuky a představili základní principy recepční estetiky Wolfganga Isera. V následující kapitole byla v souvislosti s výstupy kurikulární reformy provedena podrobná analýza nových kurikulárních dokumentů a následná komparace nových a původních učebních dokumentů s ohledem na zastoupení cizojazyčné literatury ve výuce cizích jazyků. V poslední kapitole jsme pak pozornost věnovali problematice čtení a literárního textu ve výuce cizích jazyků. V metodologické a empirické části práce jsme se zaměřili na samotný výzkum spočívající v tvorbě a následném ověřování didaktického modelu pro adekvátní metodické zpracování a začlenění anglicky psané literatury do výuky anglického jazyka v souladu s novými kurikulárními dokumenty i specifickými aspekty literatury. V první fázi výzkumu jsme nejdříve v souladu s výše uvedenými teoretickými východisky vytvořili a popsali model semináře s názvem Didaktika anglicky psané literatury pro studenty Učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ zaměřený na ověřování vlastního didaktického modelu. Ve druhé fázi jsme tento model semináře ověřovali a to nejdříve formou pilotáže a v následujícím akademickém roce pak vlastním výzkumem. Celý výzkum byl zakončen doplňujícím šetřením na gymnáziích. Výsledky výzkumu byly poté vyhodnoceny a interpretovány s ohledem na cíl celé práce, přičemž tyto výsledky potvrdily, že námi navrhovaný didaktický model vycházející z principů recepční estetiky Wolfganga Isera nejenže respektuje specifické aspekty anglicky psané literatury jakožto mnohovýznamového fenoménu, ale zároveň plní intence nových kurikulárních dokumentů a lze jej tedy považovat za vhodné řešení přispívající k rozvoji didaktiky anglického jazyka s ohledem na problematiku recepce literatury a specifičnost práce s cizojazyčnou literaturou ve výuce cizích jazyků a v praktické rovině za bezesporu vhodné doplněním přípravy budoucích učitelů anglického jazyka. Téma této práce sledující otázku adekvátního začlenění cizojazyčné literatury do výuky cizího jazyka jakožto zcela specifického fenoménu a nabízející učitelům možný způsob jejího uchopení je pak také v souladu s měnícími se společenskými, kulturními i hospodářskými požadavky naší společnosti, která začíná stále více akcentovat kvalitu a komplexnost vzdělání a v neposlední řadě také vychází vstříc výzkumnému záměru Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Abstract v angličtině:
Summary The present dissertation examines certain crucial issues in the field of literature teaching and the use of literature in the foreign language classroom. In particular, it focuses on the specific aspects of the didactics of English literature in the context of the current trends and changes of the Czech grammar school curriculum. Therefore, it explores the relation of literature and education, the question of interpretation and reception of a literary work in connection with the foreign language classroom, which is currently influenced by the new curricular documents. At the research level, the dissertation attempts to find a potentially ideal combination of the disciplines related to this field, i.e. literary scholarship, EFL methodology as well as the outcomes and intentions of the new curricular documents, and searches for new possibilities of the optimal use of English literature in the EFL classroom. The theoretical section consists of three main chapters that correspond to the three main theoretical grounds of the dissertation reflecting the above mentioned disciplines. At first the focus is given to the role of literature in education, its specific position in the foreign language classroom and to the introduction of the basic principles of reception theory and Wolfgang Iser’s approach to the process of reading and reception. In the following chapter, a detailed analysis followed by a comprehensive comparison of the old and new curricular documents with respect to the role and inclusion of foreign language literature has been carried out. The last chapter addresses the issue of reading and literary texts in the foreign language classroom. The research section has been dedicated to the creation and verification of a didactic model for the optimal use of English literature in the EFL classroom in compliance with the new curricular documents as well as the specific features of literature. The first phase of our research focuses on the creation and description of a model seminar on English literature teaching in the EFL classroom reflecting the above mentioned aspects that is aimed at the gradual improvement and verification of the didactic model itself. The second phase of our research has in fact two stages: a pilot study, and then the research itself, during which the model seminar has been verified and improved. The whole research is followed by an additional research study conducted at grammar schools. The data gathered and interpreted during our research indicates that the above mentioned didactic model based on the principles of Wolfgang Iser’s reception theory not only respects the specific aspects of English literature and its use in the EFL classroom, but also complies with the intentions of the new curricular documents. Consequently, the didactic model can undoubtedly be considered a valuable contribution to the field of literature teaching and the use of English literature in the foreign language classroom. On the practical level, the data shows that the preparation of future teachers could be definitely supplemented by the model seminar. The topic of this dissertation, which discusses the question of the optimal use of literature representing a specific phenomenon in the foreign language classroom and offers teachers a possible way of coping with it, also meets the current social, cultural and economic requirements of our changing society, which is beginning to stress the quality and complexity of education. Last but not least, this dissertation follows the research plan of the Faculty of Education Charles University in Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Skopečková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Skopečková 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Skopečková 11 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 2.48 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. 2.21 MB