text size

Primární prevence užívání drog zaměřená na minoritní skupiny obyvatel v kontextu zahraničních zkušeností se zvláštním akcentem na inspiraci z holandsky mluvících zemí, především z Belgie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Primární prevence užívání drog zaměřená na minoritní skupiny obyvatel v kontextu zahraničních zkušeností se zvláštním akcentem na inspiraci z holandsky mluvících zemí, především z Belgie
Titile (in english):
Primary prevention of drug use focused on minority groups of inhabitants in the context of foreign experience with special emphasis on inspiration drawn from Dutch-speaking countries,particularly from Belgium
Type:
Dissertation
Author:
Kateřina Šrahůlková
Supervisor:
PhDr. Josef Duplinský, CSc.
Opponents:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Thesis Id:
88767
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Psychology (P7701)
Study branch:
Pedagogical Psychology (XPPS)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
29/06/2010
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ZÁVĚR V předkládané disertační práci jsem zpracovala tematiku primární prevence užívání návykových látek obecně a primární prevence užívání návykových látek pro minoritní skupiny obyvatel. Pokusila jsem se podat ucelený pohled na primární prevenci, později specifikované na prevenci pro minoritní skupiny obyvatel. Primární prevence užívání návykových látek je tématem, kterému je věnována velká pozornost. Také oblast minoritních skupin obyvatel je často skloňovaným tématem. Pokusila jsem se vyplnit prázdné místo ve zkoumání primární prevence určené specificky pro minoritní skupiny obyvatel. Odborným přínosem této disertační práce by mělo být podání obrazu o přístupech a zásadách důležitých v primární prevenci, dále rozbor možných souvislostí mezi užíváním návykových látek a minoritními skupinami obyvatel s podrobným vysvětlením konceptu minoritních skupin obyvatel a témat s tím souvisejících. Za užitečné pokládám zpřístupnění a zhodnocení zahraničních i českých autorů, kteří se výzkumně zabývali problematikou primární prevence a prevence ve spojení s minoritami. Řadu literárních zdrojů jsem získala na stáži v Belgii, přičemž šlo o zdroje psané v anglickém i v holandském jazyce, z nichž některé v České republice dosud nejsou dostupné. Po stránce lidské jsem se snažila následovat myšlenku Kaliny a Béma (Kalina a kol., 2003), kteří zdůrazňují, že užívání drog by nemělo být společensky akceptovanou formou chování mladých lidí. Oblast primární prevence se v České republice od dob komunismu posunula o kus dále, avšak stále považuji za nezbytné ji dále zkoumat a rozvíjet. I když poslední výzkumy ukazují zlepšení situace v České republice v prevalenci užívání drog /viz např. studie ESPAD z roku 2007 ukazuje, že nárůst zkušeností s užíváním drog pozorovatelný v České republice od poloviny 90. let se zastavil, a to jak u konopných drog, tak i u ostatních nelegálních drog, např. extáze a halucinogenních hub (Hibell et al., 2009; EMCDDA, 2008; Csémy et al., 2008)/, přesto považuji práci na zkoumání a rozšiřování postupů užívaných v prevenci za stále aktuální a velmi potřebnou. V tomto smyslu jsem přesvědčena, že má disertační práce splnila svůj účel. Ukázala, jaké proměnné je při výstavbě programů primární prevence pro minoritní skupiny obyvatel třeba sledovat a jaké koncepty se v této souvislosti mohou při uvažování nad prevencí objevovat. Za stěžejní pohled na primární prevenci vnímám pohled skrze cílovou skupinu, pro niž chceme prevenci realizovat. Od ní by se měly odvíjet veškeré další aktivity na tomto poli. V souvislosti s tím se ukázalo další prázdné místo na výzkumném poli, kterým je třeba se zabývat, a to je vymezení obsahů s multikulturní tematikou, o která se lze v programech primární prevence opřít. Mělo by jít o takové aktivity, které budou multikulturně relevantní pro děti z různých minoritních skupin i pro děti z majority, a budou v sobě integrovat informace o kulturách, hodnotách, normách a zvycích různých společenství a kultur tak, abychom oslovovali široké spektrum dětí pocházející z těchto různých kultur. Linie, která se zde táhne v souvislosti s minoritními skupinami obyvatel, je linie integrace, snažící se o co největší zapojení dětí do života majority a současně o co nejmenší segregaci, vylučování či stigmatizaci těchto dětí. Samozřejmostí je však zachování jejich původní kulturní identity, jejíž rozvíjení je třeba podporovat. Práce je výsledkem mého několikaletého teoretického i praktického zabývání se tématem drog a primární prevence užívání drog. V závěrech práce podávám základní tematické okruhy, o které se lze, při zabývání se primární prevencí užívání návykových látek a specificky primární prevencí užívání návykových látek mezi minoritními skupinami obyvatel, opírat. V průběhu zpracovávání disertační práce a doktorského studia obecně pro mě byla mimořádně obohacující možnost navázání spolupráce se zahraničními odborníky na tuto problematiku, která úzce souvisí s roční doktorandskou stáží, kterou jsem absolvovala v Belgii. Zde jsem se také seznámila s řadou zařízení a konkrétní prací na poli prevence užívání drog, pobyt mi však umožnil také kontakt se zahraniční literaturou, z níž některá (zejména psaná v nizozemštině) v České republice není dostupná nebo je obtížně získatelná. Následné zpracovávání disertační práce přispělo k hlubšímu vhledu do problematiky prevence užívání návykových látek se zasazením do širších kontextů, které se váží k zahraničním zkušenostem. Psaní disertační práce ve mně podporovalo zvídavost a výzkumné nadšení v situacích, kdy se otvíraly různé další problémy, které by bylo možné výzkumně řešit, také mě ale školilo v potřebné sebekázni a sebedisciplíně, bez níž nelze práci dostatečně důkladně zpracovat.
Abstract:
A nnotation The thesis deals with the theme of primary prevention of the use of addictive substances, and of specifically primary prevention of the use of addictive substances focused on minority groups of inhabitants. In the theoretical part of the thesis, there are assembled both foreign and Czech studies relating to the theme of primary prevention of the use of addictive substances. On the basis of these studies there are introduced and described basic thematic groups that can be referred to while dealing with primary prevention of the use of addictive substances. Furthermore, the theoretical part of the thesis discusses concepts relating to minority groups of inhabitants, explains basic conceptions connected with the theme, pays attention to minority groups of inhabitants living in the Czech Republic, and characterizes research focused on drug use and prevention of drug use among diverse minority groups of inhabitants in various parts of the world. The practical part of the thesis illuminates concepts used by experts on primary prevention of the use of addictive substances to explain the essence of primary prevention. Included are also conceptions and opinions of people engaged in primary prevention, which should be realized in a group of children coming from minority groups of inhabitants. In conclusion of the thesis, there are presented results of an inquiry made among experts on prevention of the use of addictive substances, and related the results both to scholarly literature studies and to the concepts of author. The outcome of the thesis is creation of a certain construction of primary prevention programmes, and of primary prevention programmes designated for minority groups children, which should be helpful in formation of prevention programmes. K e y w ord s: primary prevention of the use of addictive substances, prevention programmes, use of addictive substances, basic concepts, minority groups of inhabitants
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Kateřina Šrahůlková 708 kB
Download Abstract in czech Kateřina Šrahůlková 46 kB
Download Abstract in english Kateřina Šrahůlková 35 kB
Download Supervisor's review PhDr. Josef Duplinský, CSc. 451 kB
Download Opponent's review PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 1.77 MB
Download Opponent's review doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. 769 kB