velikost textu

Analysis of the Initial Implementation of CLIL in Mathematics Lessons

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of the Initial Implementation of CLIL in Mathematics Lessons
Název v češtině:
Analýza počáteční fáze začlenění metody CLIL do hodin matematiky
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marek Šulista
Školitel:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Oponenti:
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Franco Favilli
doc. RNDr. Václav Nýdl
Id práce:
88764
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou výuky matematiky v anglickém jazyce jako jednou z možností aplikace metody CLIL, jež označuje výuku nejazykových (odborných) předmětů v jiném než mateřském jazyce. Práce je rozdělena celkem do 7 kapitol a celkem 8 příloh. Úvodní kapitoly seznamují čtenáře s cíli práce, vybranou terminologií z oblasti jazykového vzdělávání a bilingvismu, s metodou CLIL - její historií ve světě a v České republice, typickými výukovými strategiemi používanými při výuce metodou CLIL, jejími modely, výhodami a výzkumem spojeným s výukou matematiky touto metodou. Dále práce prezentuje výsledky ankety provedené mezi učiteli matematiky základních a střední škol mapující jejich zkušenosti a názory na výuku matematiky v cizím (cílovém) jazyce. Na konci této kapitoly jsou specifikovány výzkumné otázky a dílčí dle práce. Mezi hlavní formulované výzkumné otázky patří, do jaké míry má cizí jazyk vliv na porozumění matematice v počáteční fázi implementace metody CLIL v hodinách matematiky při dodržení rozsahu a časové dotaci jako při výuce dané látky na daném stupni v jazyce mateřském. Nástrojem k získání odpovědí 11a dané výzkumné otázky byla zvolena experimentální výuka vybraného matematického učiva, jež bylo paralelně vyučováno v českém a anglickém jazyce ve dvou třídách 11a druhém stupni základní školy a na gymnáziu. Mezi další otázky předkládané práce patří také, jaké jazykové rysy (použitá gramatika, funkce přepínání jazykového kódu, procentuální pokrytí výuky cizím jazykem apod.) bylo možno při této experimentální výuce pozorovat a jak se jevila výuka žákům zákládní školy, studentům gymnázia a jejich kmenovým učitelkám matematiky. Práce hodnotí experimentální výuku jak kvantitativně, tak kvalitativně. Kvantitativní přístup je založen na různých statistických metodách (testech dobré schody, regresní a korelační analýzy), které byly využity například při zpracování výsledků testů z matematiky předložených žákům a studentům na konci experimentální výuky nebo při srovnání výsledků jejich předchozího studia v předmětech matematika a anglický jazyk. Kvalitativní vyhodnocení experimentu je založeno na rozboru videozáznamu vybraných hodin vyučovaných metodou CLIL, dotazníkových šetřeních a rozhovorech vedených se žáky, studenty a jejich kmenovými učiteli matematiky. Práce shrnuje výsledky experimentální výuky a dává je do souvislostí s dříve publikovanými vědeckými pracemi. Tato kapitola také obsahuje doporučení pro učitele matematiky, kteří by se chtěli výuce metodou CLIL věnovat, založené na výsledcích provedeného experimentu a další otázky spojené s tímto typem výuky, jež nebyly ještě podrobeny dostatečnému vědeckému zkoumání vedoucí k jejich zodpovězení.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the teaching of mathematics in English language as one possible application of CLIL, which indicates the non-language teaching (professional) courses in a language other than mother tongue. The work is divided into 7 chapters and a total of 8 annexes. Introductory chapters acquaint the reader with the goal of the study, selected terminology from the field of language learning and bilingualism, with CLIL - its history in the world and the Czech Republic, typical teaching strategies used in teaching CLIL, its models, benefits and research associated with the teaching of mathematics with this method. Further work presents the results of a survey of teachers of basic mathematics middle schools and mapped their experiences and views on teaching mathematics in a foreign (target) language. At the end of this chapter are specified research questions and sub-as of work. The main research questions are formulated, to what extent the influence of foreign language understanding of mathematics at an early stage in the implementation of CLIL lessons Mathematics in compliance with the scope and time spent in the classroom as a substance in a given degree in their own language. A tool for obtaining answers the research question 11a was chosen experimental selected mathematical teaching curriculum that was taught simultaneously in Czech and English language in two classes, 11 second-grade and high school. Other questions of the present study is also what language features (grammar used, the function switch language code coverage percentage of teaching a foreign language, etc.) could be in this experimental teaching observed and appeared as teaching primary school pupils, high school students and their tribal teachers of mathematics. The quantitative approach is based on different statistical methods (tests good steps, regression and correlation analysis) were used for example in processing the results of tests in mathematics presented to students at the end of the experimental teaching or comparison of the results of previous studies in the subjects Mathematics and English. Qualitative evaluation of the experiment is based on an analysis of selected video hours taught by CLIL questionnaire surveys and interviews conducted with pupils, students and ordinary teachers of mathematics. The paper summarizes the results of experimental teaching and places them in context with previously published scientific work. This chapter also includes recommendations for teachers of mathematics, who would like to teach using CLIL pay, based on the results of the experiment and other issues associated with this type of teaching that have not yet been subjected to sufficient scientific research leading to their questions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Šulista 3.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Šulista 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Šulista 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Franco Favilli 1.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Nýdl 653 kB