velikost textu

Informační a komunikační technologie v realitě základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační a komunikační technologie v realitě základní školy
Název v angličtině:
Information and Communication Technologies in the Basic School Reality
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Černá
Školitel:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponenti:
Ing. Irena Fialová, CSc.
Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Id práce:
88758
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Shrnutí OECD již v roce 2001, ve sv駑 dokumentu Learning to Change: ICT in Schools, označila za jeden z prostředků ke zlepšenkvality a efektivity vzděl疱ac劜o procesu informačna komunikačntechnologie (d疝e jen ICT). ICT by opravdu mohly b©t jedn匇 z prostředků ke zlepšenkvality a efektivity vzděl疱ac劜o procesu, ale to jen za předpokladu, že se n疥 podařdefinovat a využ咜 všech pozitiv, ktern疥 nab坥eja současně v maxim疝nmře eliminovat negativa, kterse při pr當i s nimi mohou vyskytnout. C匀em disertačnpr當e je přispět k řešen tohoto nelehk馼o 伀olu. V teoretickč疽ti se pr當e zab©vdeterminantami ovlivňuj兤匇i implementaci ICT do vzděl疱疣na 侔ovni II. stupně z疚ladnškoly, jde zejm駭a o st疸ninformačn politiku ve vzděl疱疣 začleněnICT do kurikul疵n兤h dokumentů, postoj škol k poč咜ačov©m technologi匇, 侔oveň vybavenosti škol poč咜ačov©mi technologiemi, digit疝ngramotnost učitelů, dostupnost kvalitn劜o v©ukov馼o software a dalš兤h podpůrn©ch materi疝ů. C匀em našeho zkoum疣byl historick© v©voj i současn© stav. Teoretickč疽t je doplněna empirick©m šetřen匇, kterse uskutečnilo na čtyřech z疚ladn兤h škol當h. Z geografick馼o hlediska tvořškoly mikroregion v r疥ci okresu KutnHora, Středočesk© kraj. Dotazn勛ovšetřenzkoumalo n痙ory akt駻ů z疚ladnškoly (ředitele, ž疚ů 8. ročn勛ů a někter©ch jejich učitelů) na negativa a pozitiva využ咩疣ICT ve v©uce s c匀em naj咜 s pomocjejich v©povědmodelov© způsob využ咩疣ICT v realitě školy. V©zkumnšetřend疝e reflektovalo jeden z novodob©ch fenom駭ů – velk© rozmach soci疝n兤h s咜typu Facebook, Lidatd. Pob©v疣ž疚ů na soci疝n兤h s咜兤h a zveřejňov疣osobn兤h citliv©ch 棈ajů na osobn兤h profilech vede k př匇駑u ohrožen děta ml疆eže. Z v©zkumn馼o šetřenvypl©v že 87 % ze zkouman馼o souboru 149 ž疚ů mzaložen© profil na některze soci疝n兤h s咜a 20 % z nich tr疱pob©v疣匇 na soci疝n兤h s咜兤h v兤e než 5 hodin t©dně. Ž當i na sv©ch profilech uveřejňujvelk množstvosobn兤h 棈ajů jako jsou fotografie, věk, ale takadresa, email a telefon. I když učitelve sv©ch hodin當h se ž疚y o někter©ch probl駑ech a nebezpeč kterinternet přinšhovoř je toto vzděl疱疣ž疚ů nedostatečn V současndobě chybv ČR strategie, kterby chr疣ila děti a ml疆ež před nebezpeč匇, ktermůže internet přinšet. Soukromě a firemnaktivity, ktervznikajnemohou tuto funkci nahradit.
Abstract v angličtině:
Summary In its document Learning to Change: ICT in Schools published in 2001, the OECD considered information and communication technologies (hereinafter referred to as ICT) as one of the means to improve the quality and effectiveness of the education process. ICT could truly be one of the means to improve the quality and effectiveness of the education process, but only provided that we manage to define and use all positive aspects which they offer and eliminate, to the largest degree possible, all negative aspects which may occur when using them. The aim of the dissertation thesis is to contribute to the solution of this complicated task. The theoretical part of the thesis deals with the determinants influencing the implementation of ICT into education in the second stage of basic schools (lower secondary, attended by children aged 11–15 years), particularly the state information policy in education, implementation of ICT into curriculum documents, approach of schools to computer technologies, equipment of schools with computer technologies (including Internet connection), teachers’ digital literacy, availability of quality teaching software and other supporting materials. The aim of the research was both the historical development and the current situation. The theoretical part is supplemented with the empirical research which was conducted in four basic schools forming a micro-region within the KutnHora district, the Central Bohemian region. The questionnaire research focused on the opinion of basic school participants (principals, eighth-grade pupils and some of their teachers) concerning both negative and positive aspects of using ICT in teaching, with the aim of finding, using their responses, a model way to use ICT within the school reality. The research also reflected one of the most significant present phenomena – a boom of social networks such as Facebook, Lid etc. Pupils’ use of social networks and the providing of their personal data within their accounts leads to a direct threat to children and young people. The research shows that 87% of the examined set of 149 pupils opened a profile on a social network and 20% spend more than 5 hours a week on social networks. Pupils provide large amounts of personal data within their profiles, such as photos, ages, addresses, emails, and phone numbers. Even though teachers discuss some problems and dangers connected with the Internet with their pupils within their classes, this education is insufficient. 130 Providing personal data on the Internet increases the probability of being contacted and harassed by an unknown person. At present, there are no policies in the Czech Republic that would protect children and young people from dangers connected with the Internet. Arising private
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Černá 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Černá 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Černá 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Irena Fialová, CSc. 1.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. 148 kB