velikost textu

Potřeby seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potřeby seniorů
Název v angličtině:
Need of seniors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Milada Kochanová
Vedoucí:
Bc. Jitka Pánková
Oponenti:
Mgr. Dana Vaňková
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Id práce:
88704
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Milada Kochanová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Potřeby seniorů Vedoucí práce: Bc. Jitka Pánková Počet stran: 84 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: potřeby, senior, stáří, stárnutí, hospitalizace, hospitalizmus Cílem bakalářské práce je, zjistit rozdíl v uspokojování potřeb mezi hospitalizovanými a nehospitalizovanými seniory. Teoretická část objasňuje pojem potřeby, rozlišuje je na nižší a vyšší. Rozebírá tělesné projevy stáří, vztah zdravotního a sociálního stáří. Zmiňuje se o hospitalizmu a imobilizačním syndromu. Část praktická prezentuje kvantitativní výzkum, při kterém byla použita metoda dotazníkového šetření. Zkoumaný vzorek tvořili senioři hospitalizovaní na Oddělení následné péče Frýdlantu a senioři žijící v Domově U Spasitele také ve Frýdlantu. Získané informace jsou prezentovány pomocí grafů a tabulek. V diskuzi najdeme shrnutí a doporučení pro ošetřovatelskou praxi.
Abstract v angličtině:
The aim of this bachelor work is to find out the difference in the satisfaction of needs amongst in-house senior patients and external, or living at home seniors. The theory part explains the term of needs, it divides them into lower and higher needs. It analyses physical indications of old age and the relationship between medical and social old age. It mentions hospitalism and syndrome of being immobilised. The practical part presents quantitavie research using questionnaires methods. The analysed sample was made up of seniors in “Oddělení následné péče” in Frýdlant and seniors living in “Domov U Spasitele” also in Frýdlant. All findings are present using graphs and charts. The summary and recommendation for nursing practis can be found in the discussion part.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Milada Kochanová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Milada Kochanová 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Milada Kochanová 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vaňková 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 140 kB