velikost textu

Multikulturní ošetřovatelství a spiritualita náboženství v ošetřovatelské praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multikulturní ošetřovatelství a spiritualita náboženství v ošetřovatelské praxi
Název v angličtině:
Multicultural nursing and spirituality of religion in nursing practice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Semerádová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponenti:
Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D.
prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
Id práce:
88699
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Název práce v ČJ: Multikulturní ošetřovatelství a spiritualita náboženství v ošetřovatelské praxi. Název práce v AJ: Multicultural nursing and spirituality of religion in nursing practice. Datum zadání: 14.9.2009 Datum odevzdání: 26.4.2010 Datum obhájení: Vysoká škola, fakulta,ústav: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství, Oddělení Ošetřovatelství Autor práce: Lucie Semerádová Vedoucí práce: Doc.PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Oponent práce: Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce pojednává o jednotlivých specificích kulturních a náboženských skupin. Teoretická část se věnuje popisu zvyků jednotlivých skupin přistěhovalců pobývajících na území České republiky. Popisovány jsou zvyky kulturní i spirituální, se zaměřením na oblasti, které by mohli ovlivňovat způsob poskytované ošetřovatelské péče. Popsány jsou zvyky na příklad Vietnamců, Rusů, Ukrajinců, ale i křesťanů, judaistů a muslimů. První část výzkumného oddílu bakalářské práce se zabývá pohledem nelékařů Pardubické krajské nemocnice, a.s. na cizince a snaží se zmapovat náhled na tuto problematiku. Rovněž zjišťuje ochotu plnit specifické požadavky cizinců, vůli plnit je a dále se v této oblasti vzdělávat. Druhá část výzkumného oddílu práce představuje rozhovor s příslušnicí mongolského etnika, který se snaží postihnout vnímání přístupu nelékařů z pohledu cizince. I tato výzkumná metoda byla zaměřena na zjištění nedostatků v přístupu zdravotníků a snahu identifikovat problémové situace. Závěr je věnován celkovému shrnutí práce a plánování kroků, které vyplývají ze zjištěných skutečností.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v AJ: The Bachelor´s dissertation treats of individual specifications of cultural and religious groups. To description of customs of each immigraton´s groups living in The Czech republic is dedicating theoretical part of this labour. I have described cultural and spiritual customs with focus on areas that could be crucial in nursing care. The habits of Vietnamese, Russians, Ukrainians but also Christians, Jews and Muslims are described. The first part of research section of Bachelor´s dissertation is attending views of non-doctors staff in Pardubická krajská nemocnice, a.s. to foreigners and try to map this questions. Is finding willingness to fulfil particular requirements of foreigners and pursuit for additional education. The second part of research section of Bachelor´s dissertation presents interview with Mongolian woman. It looks on access of non--doctors staff by foreigner´s eyes. This research metod has been focused on detecting deficiencies of non-doctors staff and effort to identify trouble situations as well. The conclusion is dedicated to all-round summary and possible steps which resulting from quoted facts. Klíčová slova v ČJ: Multikultura, spiritualita, Vietnamci, Mongolové, judaismus, Islám Klíčová slova v AJ: Multiculture, spirituality, Vietnamese, Mongols, Judaism, Islam Místo zpracování: Hradec Králové Rozsah práce: 71 stran Uloženo: Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Semerádová 416 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Semerádová 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Semerádová 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB