velikost textu

Edukace pacienta při perorální antikoagulační terapii warfarinem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace pacienta při perorální antikoagulační terapii warfarinem
Název v angličtině:
Education patient on oral anticoagulant therapy warfarin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Menoušková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
Mgr. Andrea Nečasová
Vlasta Wasyliwová
Konzultant:
MUDr. Zdeněk Konečný
Id práce:
88697
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor : Jana Menoušková Instituce : Ústav sociálního lékařství LF v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce : Edukace pacienta při perorální antikoagulační terapii Warfarinem Vedoucí práce : Mgr. Michaela Schneiderová, MUDr. Zdeněk Konečný Počet stran : 106 Počet příloh : 11 Rok obhajoby : 2010 Klíčová slova : edukace, edukační proces, antikoagulační terapie, Warfarin, dieta Bakalářská práce je zaměřena na edukaci pacientů při perorální antikoagulační terapii Warfarinem. Ve své teoretické části bakalářská práce rozebírá dva zásadní cíle. Cílem první části práce je poskytnutí informací o edukaci, obecných zásadách a termínech edukace, ale i specifikách edukace pacienta léčeného Warfarinem v kardiologické ambulanci. Druhým cílem je podat komplexní informace o antikoagulačním léčivu – Warfarinu. Těžiště práce tvoří empirická část založena na kvantitativním výzkumném šetření pomocí nestandardizované dotazníkové metody, mapující vědomosti a informace pacientů léčených antikoagulačním lékem Warfarinem. Zkoumaný soubor respondentů tvoří 50 pacientů dispenzarizovaných v kardiologické ambulanci ve Velkém Meziříčí. V období od listopadu roku 2009 do února roku 2010. Výstupem této práce je, na základě zjištěným výsledků z dotazníkového šetření, návrh edukační hodiny teorie u pacientů v zahájení léčby Warfarinem a vytvoření návrhu informační brožury.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis focuses on the education of patients with oral anticoagulation therapy with Warfarin. In its theoretical part discusses the two main objectives. The aim of the first part of this work is to provide information on education, guidelines and terms of education, but also the specifics of education of patients treated with Warfarin in cardiology clinic. The second goal is to provide comprehensive information on anti-coagulant drugs - Warfarin. Focus of this work consists of empirical research based on quantitative survey with standardized questionnaire methods, mapping knowledge and information of patients treated with anticoagulant drug Warfarin. The sample of respondents consists of 50 81 patients followed up in cardiology clinic in Velke Mezirici. In the period from November 2009 to February 2010. The outcome of this work is based on observed results from the questionnaire design educational theory hours for patients initiating therapy with Warfarin and a proposal for an information brochure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Menoušková 3.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Menoušková 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Menoušková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Nečasová 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Vlasta Wasyliwová 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB