velikost textu

Kvalita života pacientů s trvalou tracheostomií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života pacientů s trvalou tracheostomií
Název v angličtině:
The quality of life of patients with permanent tracheostomy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ilona Rančáková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
Bc. Ivana Roďanová
Konzultant:
MUDr. Martin Maťátko
Id práce:
88694
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Ilona Rančáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF HK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů s trvalou tracheostomií The quality of life of patiens with permanent tracheostomy Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: …92 Počet příloh: …12. Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: kvalita života, tracheostomie, dotazník UW-QOL, metoda SEIQoL Quality of Life, Tracheostomy, Questionnare UW-QOL, Method SEIQoL Bakalářská práce pojednává o kvalitě života pacientů s trvalou tracheostomií. Jejím cílem je popsat a analyzovat kvalitu života těchto pacientů z pohledu jich samotných a jejich rodinných příslušníků. Do výzkumu byly zahrnuty aspekty somatické, hodnocené pomocí dotazníku UW- QOL, aspekty psychologické, sociální, komunikační, hodnocené kazuistikou a polostrukturovaným rozhovorem. V neposlední řadě aspekty hodnotové, které byly zjišťovány pomocí metody SEIQoL. Moji snahou byl celkový pohled na kvalitu života u konkrétních pacientů s trvalou tracheostomií. Výzkumné šetření bylo realizováno na oddělení ORL Oblastní nemocnice v Jičíně a trvalo jeden měsíc. Do výzkumu bylo zahrnuto celkem pět pacientů, tři muži a dvě ženy. Velikost skupiny byla dána dostupností pacientů s touto problematikou v daném čase na daném pracovišti a jejich ochotou spolupracovat. Trvalá tracheostomie je významným zásahem do života každého pacienta. Chtěla jsem ukázat, jak velkou změnu znamená v životě každého z nich. Které oblasti jeho života může ovlivnit nebo je zcela vyloučit z jeho běžného života. Při mé práci jsem spolupracovala také s rodinnými příslušníky pacientů. Permanentní tracheostomie neovlivňuje pouze život pacientů, ale také jejich rodinných příslušníků.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis deals about the quality of life of patients with permanent tracheostomy. Its aim is to describe and analyze the quality of life of these patients from the perspective of themselves and their families. Into the research were included somatic aspects, assessed using the UW-QoL questionnaire, aspect of psychological, social, communication, rated by mentioning of individual cases and semi structured interviewed. Last but not least the aspects of values, which were determined using the method SEIQoL. My intention was a total view of quality of life specific patients with permanent tracheostomy. Research survey was realized at the ENT department of District Hospital in Jicin and it takes one month. The research included five patients, three men and two women. The size of this group was given by the availability of patients with this problem at a time in the workplace and their willingness to collaborate. Permanent tracheostomy is a significant intervention into the life of each patient. I wanted to show how big change it is in life of each of them. Which areas of his life can be influenced or that he can be excluded from his ordinary life completely. In my work I also worked with family members of patients. Permanent tracheostomy does not significantly affect only the lives of patients, but also their families
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ilona Rančáková 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ilona Rančáková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ilona Rančáková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Ivana Roďanová 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB