velikost textu

Součinnost pracovníků zdravotnické záchranné služby při poskytování přednemocniční neodkladné péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Součinnost pracovníků zdravotnické záchranné služby při poskytování přednemocniční neodkladné péče
Název v angličtině:
Emergency Medical Services staff co-operation during prehospital urgent medical care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zbyněk Kudrna
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
Bc. Zuzana Klicperová
MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D.
Id práce:
88693
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Zbyněk Kudrna Dis. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Součinnost pracovník zdravotnické záchranné služby při poskytování přednemocniční neodkladné péče Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová Počet stran: 127 Počet píloh: 7 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: součinnost, zdravotnická záchranná služba, přednemocniční neodkladná péče, spolupráce, lékař, zdravotnický záchranář, výjezdová sestra, řidič. Souhrn: Bakalářská práce je zaměřena na součinnost pracovník zdravotnické záchranné služby při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Teoretická část má za úkol zmapovat fungování zdravotnické záchranné služby v České republice. Empirická část je tvořena kvantitativním výzkumným šetřením pomocí nestandardizované dotazníkové metody se zaměřením na součinnost pracovník zdravotnické záchranné služby při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Snahou je zmapovat součinnost na záchranné službě, seznámit s pohledem jednotlivých pracovník na spolupráci, porovnat vlastní a vzájemný pohled člen na práci v týmu a určit faktory, které ji ovlivují. Zkoumaný vzorek respondent tvoří 90 pracovník záchranné služby. 30 lékař, 30 NLZP (zdravotničtí záchranáři, výjezdové sestry) a 30 řidič zdravotnické záchranné služby. Výzkum byl proveden na Územním středisku záchranné služby Středočeského kraje v únoru a březnu 2010. 95
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Zbynk Kudrna Dis. Institution: Social Medicine Institute, Charles University in Prag, Faculty of Medicine in Hradec Králové Title of the thesis: Emergency Medical Services staff co-operation during prehospital urgent medical care Thesis consultant: Mgr. Michaela Schneiderová Number of pages: 127 Number of appendices: 7 Year of defense: 2010 Key words: interaction, Emergency Medical Services, Prehospital urgent medical care, co-operation, doctor, Critical care paramedic, Registered nurse, driver Summary: The bachelor´s thesis are focused on Emergency Medical Services staff co-operation during prehospital urgent medical care. Theoretical part is mapping Emergency Medical Services functioning in Czech Republic. Empirical part consist quantitative survey, using questionnaire method with focus on Emergency Medical Services staff co-operation during pre-hospital urgent medical care. Mapping interaction at Emergency Medical Services, Emergency Medical Services staff co- operation understanding, comparing team work understanding of each member and figure out influencing factors. Research sample consists 90 respondents of Emergency Medical Services, 30 doctors, 30 critical care paramedics and registered nurses and 30 Emergency Medical Services drivers. Research was held at Central Bohemia Emergency Medical Services, in February and March 2010. 96
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zbyněk Kudrna 746 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zbyněk Kudrna 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zbyněk Kudrna 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Klicperová 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB