velikost textu

Význam rehabilitačního ošetřovatelství při péči o pacienta s CMP

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam rehabilitačního ošetřovatelství při péči o pacienta s CMP
Název v angličtině:
The importance of rehabilitation nursing care of stroke patiens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Radka Drahošová
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
Mgr. Ondřej Němeček
Svatava Urbancová
Id práce:
88691
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace bakalářské práce Autor: Radka Drahošová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Význam rehabilitačního ošetřovatelství při péči o pacienta s CMP Title: The importance of rehabilitation nursing care of stroke patients Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran: 100 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2010 Abstrakt v ČJ: Práce pojednává o významu rehabilitačního ošetřovatelství u pacientů po CMP. Teoretická část se zabývá klinickou problematikou cévní mozkové příhody. Speciální část je věnována rehabilitačnímu ošetřovatelství a rehabilitaci. V empirické části je použit kvantitativní výzkum formou anonymního dotazníku pro získaní informací k stanoveným cílům. Klíčová slova v ČJ: cévní mozková příhoda, rehabilitační ošetřovatelství, ergoterapie, logopedie, kompenzační pomůcky, následná péče
Abstract v angličtině:
Abstract in English: This work is about the importance of rehabilitation nursing care of stroke patiens. The theoretical part deals with clinical problems of stroke. A special part is devoted to rehabilitation nursing and rehabilitation. In the empirical part is used in quantitative research through an anonymous questionnaire to obtain information on the objectives set. Klíčová slova v AJ: stroke, rehabilitation nursing, ergotherapy, logopaedia, compensatory tools, subsequent cere
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radka Drahošová 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Radka Drahošová 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Radka Drahošová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Němeček 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta Svatava Urbancová 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB