velikost textu

Význam LZS v péči o nemocného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam LZS v péči o nemocného
Název v angličtině:
Sense Helicopter emergency servis in charge of ill
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lukáš Cakl, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
Mgr. Ivana Kupečková
Bc. Zuzana Klicperová
Id práce:
88690
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lukáš Cakl Instituce: Ústav sociálního lékaství LF UK v Hradci Králové. Oddělení ošetovatelství Název práce: Význam LZS v péči o nemocného Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová Počet stran: 104 Počet píloh: 12 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: LZS, léka, záchraná, nemocný, péče SOUHRN: Bakalářská práce prezentuje Leteckou záchrannou službu jako dležitý prvek v systému zdravotnické záchranné služby. Teoretická část mapuje historii, vývoj a přibližuje práci všech člen Letecké záchranné služby. Tžištm práce je empirická část vzniklá na podklad kvantitativního výzkumu metodou nestandardizovaného dotazníkového šetření. Hlavním význam je kladen na zmapování vzájemné spolupráce a náročnost péče o nemocného. Výzkumného šetření se zčastnilo v období březen – duben 2010, 25 respondent - lékař a 25 respondent - záchranář pracující v Jihlav a Hradci Králové u Letecké záchranné služby. 75
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Lukáš Cakl Department: Institute of social medicine charles University in Prague Faculty of medicine in Hradec Králové. Department of nursing. Title of theis: Sense Helicopter emergency servis in charge of ill Consultant: Mgr. Michaela Schneiderová Number of pages: 104 Number of appendices: 12 Session: 2010 Key words: HEMS, doctor, rescuer, ill, care Summary: The Bachelor’s thesis presents the Helicopter Emergency Service as an important element in a system of Emergency Medical Service. The theoretical part surveys history, progress and shows the effort of all members of the Helicopter Emergency Medical Service. Crux of the thesis is an experiential part incurred on the base of quantitative research by the method of unstandardized questionnaire investigation. The main importance is placed on illustration of mutual cooperation and cooperation and seriousness in the care of patients. In the research investigation in the period March - April 2010 there 25 respondents-doctors and 25 respondents-rescuers working in Jihlava and Hradec Králové at Helicopter Emergency Service participated. 76
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lukáš Cakl, DiS. 5.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lukáš Cakl, DiS. 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lukáš Cakl, DiS. 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Kupečková 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Klicperová 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 143 kB