velikost textu

Život a dílo novináře Václava Chába

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo novináře Václava Chába
Název v angličtině:
The biography of Václav Chába
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PhDr. Vladimír Pohorecký
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Id práce:
88618
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce „Život a dílo Václava Chába“ pojednává o osobnosti novináře, spisovatele a překladatele Václava Chába (1895 – 1983). Diplomová práce chronologicky zachycuje nejdůležitější okamžiky Chábova soukromého i profesního života. První část práce popisuje období Chábova dospívání a věnuje se jeho účasti v československých legiích v Rusku v první světové válce. Po návratu zpět do vlasti začal působit v týdeníku Legionářský směr a po ukončení jeho vydávání se uplatnil jako redaktor v deníku Národní osvobození. V průběhu druhé světové války krátce působil v listě Naše zprávy a poté byl nucen zůstat v ilegalitě. Již v prvních dnech květnové revoluce v roce 1945 se aktivně podílel na obnovení vydávání Národního osvobození. Na redaktorskou praxi v Národním osvobození je v této práci kladen největší důraz. Počátkem 50. let 20. století byl Cháb zaměstnán ve Státním pedagogickém nakladatelství, kde byl činným i v důchodovém věku. Diplomová práce věnuje patřičnou pozornost také Chábovým početným prozaickým dílům, ve kterých se nejčastěji věnuje historickým tématům. Je také autorem několika knih s protifašistickou tématikou. Opomenuta není ani Chábova rozsáhlá překladatelská činnost. Práce dokumentuje i jeho vztah k dr. Lvu Sychravovi a snaží se čtenářům přiblížit jeho politické názory.
Abstract v angličtině:
Diploma thesis „Život a dílo Václava Chába“ deals with an image of Václav Cháb (1895 – 1983), czech publicist, writer and translator. Diploma thesis describes important moments of Cháb´s life in chronological sequence. First part of the thesis analysis Cháb´s growing up and attend to his participation at czechoslovak foreign legion in Russia during First world war. After his return back to the country, he started to work as a journalist at weekly paper Legionářský směr and then at daily paper Národní osvobození. During the Second world war he was shortly active in paper Naše zprávy and then was obliged to stay in illegality. In the very first beginning of the Prague revolution in May 1945, he was active in re-issuing of Národní osvobození. The biggest attention is paid to his journalist proffesion at Národní osvobození. Early in 1950´s was Cháb employed in Státní pedagogické nakladatelství, where he was active even in retiring age. Diploma thesis also paid appropriate attention to many of Cháb´s prosaic publications, in which he mostly describes historical subjects. He is also known for publications with anti-nazi themes. His translation activities are not omitted from this thesis. Diploma thesis also documents Cháb´s relationship with dr. Lev Sychrava and aim to deals with his political opinions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Vladimír Pohorecký 978 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Vladimír Pohorecký 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Vladimír Pohorecký 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 42 kB