velikost textu

Interaktom N-terminální domény IL-1α

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interaktom N-terminální domény IL-1α
Název v angličtině:
Interactome of IL-1α N-terminal domain
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Dolečková
Vedoucí:
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
88587
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Interleukin-1α, N-terminální doména IL-1α, duální cytokin, intrakrin, jaderná relokalizace, tumor supresorový protein p53
Klíčová slova v angličtině:
Interleukin-1α, N-terminal domain of IL-1α, dual cytokine, intracrine, nuclear relocalization, tumor suppressor protein p53
Abstrakt:
Interaktom N-terminální domény IL-1α Cytokiny jsou vysoce účinné mediátory produkované nejrůznějšími buněčnými typy v rámci imunitního systému i mimo něj za účelem ovlivnění směru, intenzity a doby trvání imunitní odpovědi a zánětlivého procesu. Jejich biologické efekty zprostředkované vazbou na vysokoafinitní membránové receptory a spuštěním dráhy signální transdukce jsou většinou dobře definované. Stále častěji se však ukazuje, že některé cytokiny mohou kromě exokrinní funkce působit také intrakrinně. Pro takové cytokiny se vžilo označení „cytokiny s duální funkcí“. Jedním z těchto cytokinů je interleukin-1α, u kterého se v poslední době výzkum zaměřil na nalezení jeho intracelulárních funkcí. Intracelulární funkce interleukinu-1α zatím nebyla přesně definována. Pro její existenci však, kromě absence klasické hydrofóbní sekretorické sekvence, svědčí také fakt, že v rámci jeho prekurzoru obsažený N-terminální peptid je vysoce konzervovaný a obsahuje jaderný lokalizační signál. Cílem této práce je definovat podmínky lokalizace N-terminálního peptidu interleukinu-1α v různých buněčných kompartmentech a pomocí fluorescenční mikroskopie studovat proteiny potenciálně s ní interagující. Klíčová slova: Interleukin-1α, N-terminální doména IL-1α, duální cytokin, intrakrin, jaderná relokalizace, tumor supresorový protein p53
Abstract v angličtině:
Interactome of IL-1α N-terminal domain Cytokines are highly effective mediators produced by various cell types within and outside of the immune system with the aim to influence the orientation, intensity, and duration of the immune response and inflammatory process. Their biological effects mediated through binding the high-affinity membrane receptors and triggering the signal transduction pathway are usually well defined. However, as it is more and more frequently observed, in addition to the exocrine function, some cytokines may show intracrine effects. For this type of cytokines, the term “dual function cytokines“ has been adopted. One of these cytokines is Interleukin-1α, in which the recent research has concentrated on determining its intracellular functions. The intracellular function of interleukin-1α has not been clearly defined so far. However, apart from the absence of the conventional hydrophobic sequence, its existence is supported by the fact that the N-terminal peptide included in its precursor is highly conserved and contains nuclear localization signal. The aim of this work is to define the conditions of localization of the interleukin-1α N- terminal domain in different cellular compartments and to study proteins potentially interacting with it using fluorescent microscopy. Key words: Interleukin-1α, N-terminal domain of IL-1α, dual cytokine, intracrine, nuclear relocalization, tumor suppressor protein p53
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Dolečková 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Dolečková 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Dolečková 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.44 MB