velikost textu

Evoluce způsobů určování pohlaví a genomů u šupinatých plazů (Reptilia: Squamata)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluce způsobů určování pohlaví a genomů u šupinatých plazů (Reptilia: Squamata)
Název v angličtině:
Evolution of sex-determining mechanisms and genomes in squamate reptiles (Reptilia: Squamata)
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martina Pokorná, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Oponenti:
Prof. RNDr. František Marec, CSc.
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
Konzultant:
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
Id práce:
88438
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pohlavní chromosomy, evoluce, FISH, plazi, TSD, GSD
Klíčová slova v angličtině:
sex chromosomes, evolution, FISH, reptiles, TSD, GSD
Abstrakt:
Evoluce způsobů určování pohlaví a genomů u šupinatých plazů (Reptilia: Squamata) Martina Pokorná disertační práce Abstrakt Disertační práce se zabývá evolucí způsobů určování pohlaví a genomů u šupinatých plazů. Jejím základem jsou tři publikované práce a dva rukopisy. Evoluce pohlavně determinačních mechanismů, pohlavních chromosomů a genomů a jejich uspořádání byla studována na širší fylogenetické úrovni všech šupinatých plazů se začleněním dalších linií plazů a také na menší škále jako podrobné srovnání uvnitř vybraných linií. Problematika byla studována klasickými cytogenetickými metodami a metodami molekulární cytogenetiky, zejména s použitím fluorescenční in situ hybridizace na různých úrovních. Výsledky byly interpretovány v rámci fylogenetických postupů. Práce přispívá k hlubšímu porozumění principů určování pohlaví a evoluce tohoto fenoménu nejen u šupinatých plazů, ale i u amniotických obratlovců. Na základě výsledků získaných při řešení problematiky je možné konstatovat, že pohlavní chromosomy vznikaly v evoluci v jednotlivých skupinách amniotických obratlovců nezávisle. Tento vznik je v některých případech následován akumulací mikrosatelitových sekvencí na pohlavních chromosomech, jejichž charakter však není společný pro pohlavní chromosomy u různých fylogenetických linií. Uspořádání genomů šupinatých plazů vykazuje značnou míru konzervatismu a chromosomové přestavby mohou být posuzovány jako synapomorfie jednotlivých skupin. Ze srovnání vyplývá, že konzervativní uspořádání genomů je pravděpodobně společným rysem celé skupiny Sauropsida, nejen šupinatých plazů.
Abstract v angličtině:
Evolution of sex determining mechanisms in squamate reptiles (Reptilia: Squamata) Martina Pokorná Ph.D. thesis Abstract This Ph.D. thesis is focused on the evolution of sex determining mechanisms and genomes in squamate reptiles. It is based on three published articles and two manuscripts. The evolution of sex determining mechanisms, sex chromosomes and genomes, and their organisation, was studied on a wide phylogenetic scale of the whole group of squamate reptiles and some lineages of other Sauropsids, as well as on the small phylogenetic range as a detailed comparative study inside individual lineages of squamates. This thesis is based upon the use of classical cytogenetic methods, methods of molecular cytogenetic (especially fluorescent in situ hybridisation) and the results were analysed using phylogenetic approaches. The results and outputs of this study represent an important contribution to the general knowledge of the principals of sex determination and the evolution of these phenomena not only in squamate reptiles but also in the whole group of amniotes. Using the results obtained during the work on this thesis we can conclude that sex chromosomes evolved in particular lineages of amniotes independently. This origin was in some cases followed by accumulation of microsatellite sequences on sex chromosomes, but their identity is not shared between sex chromosomes of individual lineages across the phylogenetic distribution. Comparison of genome organisation indicates the high degree of conservatism in squamates. A particular chromosome rearrangement could be considered as a synapomorhies of individual phylogenetic groups. Conservatism of genomes thus seems to be the common characteristic of the whole group of sauoropsids and not only the squamates.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martina Pokorná, Ph.D. 13.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martina Pokorná, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martina Pokorná, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Martina Pokorná, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. František Marec, CSc. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 580 kB