velikost textu

Od hledání nových onkogenů k pokusu předefinovat fenomén kancerogeneze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od hledání nových onkogenů k pokusu předefinovat fenomén kancerogeneze
Název v angličtině:
From the search for new oncogenes to the effort of redefining the cancerogenesis phenomenon
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petr Pajer, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Michal Dvořák, CSc.
Oponenti:
MUDr. Pavel Vodička, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Id práce:
88375
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kancerogeneze, inzerční mutageneze, MAV-2, nefroblastomy, hemangiosarkomy, hepatocelulární karcinomy, cholangiokarcinomy, industáze
Klíčová slova v angličtině:
cancerogenesis, insertional mutagenesis, MAV-2, nephroblastoma, hemangiosarcoma, hepatocellular carcinoma, cholangiosarcoma, industasis
Abstrakt:
Abstrakt Zvolený experimentální model indukce klonálních nádorů inzerční mutagenezí MAV-2 se ukázal být velmi cenným a bohatým zdrojem informací o procesu transformace normální buňky v buňku nádorovou. V souhrnu bylo mapováno více než 2000 individuálních klonálních VIS z několika set nádorových vzorků. Bylo molekulárně analyzováno 5 tkáňově a histologicky odlišných nádorových typů a od nich odvozených tkáňových kultur. Při studiu byl objeven a popsán fenomén industáze. Hlavním cílem této práce však bylo pochopit obecné důvody a příčiny nádorové transformace buňky. Výsledky studia vedly autora k poněkud paradoxnímu tvrzení, že význam genetických změn v transformované buňce je přeceňován. Přestože popisování funkce jednotlivých genů, hledání nádorových markerů a molekulárních cílů pro terapii je stále velmi přínosné, domnívá se, že tradiční představa vzniku nádoru jako funkce hromadění mutací a jejich selekce je v současnosti významnou brzdou dalšího výzkumu. Úvahy na toto téma jsou shrnuty v závěrečné části předkládané disertační práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The described experimental model of clonal tumors induced through the insertional mutagenesis with MAV-2 proved to be a valid and rich source of information describing the process of transformation of normal into tumor cell. We have mapped more than 2000 individual clonal VISs from several hundreds of tumor tissue samples. We have analyzed five tumor types of different histology and tissue of origin along with their derivative tissue cultures. Furthermore, we have discovered the industasis phenomenon and described it during the course of the study. The goal of my study was to uncover common reasons for neoplastic transformation of the cell. The results of my study led me to the paradoxical conclusion that the significance of genetic changes as the primary cause of induction of neoplastic transformation is being overestimated. Although studying the functions of individual genes and search for new tumor markers and therapeutical targets are still beneficial, I believe that the traditional perception of tumor formation as a function/result of mutation accumulation and selection is becoming a serious drawback in further investigations. These conclusions are further discussed in the last section of the presented Ph.D. thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petr Pajer, Ph.D. 5.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petr Pajer, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petr Pajer, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Petr Pajer, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Vodička, CSc. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 1017 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 993 kB