velikost textu

Češi hrají balkán: výzkum stereotypů českých hudebníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Češi hrají balkán: výzkum stereotypů českých hudebníků
Název v angličtině:
The Czechs play the "balkan music": research on stereotypes of Czech musicians
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Libánská
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Seidlová
Id práce:
88248
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Balkán, balkanismus, stereotypy, hudba, „balkánská muzika“
Klíčová slova v angličtině:
Balkan, balkanism, stereotype, music, „balkan music“
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce nabízí vhled do komunity pražských hudebníků, kteří hrají tzv. „balkánskou muziku“. Ve výzkumu se věnuji českým hudebníkům, bez zjevných vazeb na Balkánský poloostrov a jejich představě Balkánu. Hudbu a hudební události považuji za momenty, ve kterých hudebníci svůj postoj a představy o Balkáně demonstrují. Převážná část práce vychází z mé osobní zkušenosti s „balkánskou muzikou“ v českém prostředí a z působení v kapele Džezvica, na jejímž působení západní představu o Balkáně ukazuji především. Práce je spojením teoretických přístupů týkajících se stereotypizace a balkanismu, a terénního výzkumu, provedeného během let 2010 – 2012 v Praze. Nedílnou součástí je analýza polostrukturovaných rozhovorů s muzikanty na téma „balkánská hudba“. Práce zachycuje, zda je možné na „český balkán“ pohlížet optikou balkanismu a zda, jak a na jakém základě hudebníci své představy tvoří.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the Czech community of musicians who play so-called „Balkan music“. The research deals with those coming originally from the Czech Republic and who do not have any obvious links to the Balkan peninsula. The emphasis is put on their stereotypical notion about Balkans. The content of the music works they produce and the way how are performed are considered as the key moments how the musicians express their feelings and visions about Balkan. The most of the thesis originates from my personal experience with the „Balkan music“ in the Czech environment and from my participation in the Džezvica band. This band is also utilized as an reference model of the „western idea“about the Balkan. The work comprises of both theoretical part denoting the stereotypization and balkanism and the field research carried out during years 2010-2012 in Prague. As an integral part follows the analysis of semi-structured interviews with selected musicians on the (general) topic „balkan music“. As the main outcome, the thesis captures and analyses whether we can evaluate the „czech balkanism“ with the balkanism and if and how are such musicians‘ concepts being made.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Libánská 2.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Libánská 60.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Libánská 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Libánská 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Seidlová 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB