velikost textu

Akulturační strategie v hudebních sebeprezentacích cizinců v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akulturační strategie v hudebních sebeprezentacích cizinců v České republice
Název v angličtině:
Acculturation Strategies in Musical Self-presentations of Immigrants in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zita Skořepová
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
Id práce:
88247
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnomuzikologie, terénní výzkum, cizinci, sebeprezentace, akulturační strategie
Klíčová slova v angličtině:
ethnomusicology, fieldwork, immigrants, self-presentation, acculturation strategies
Abstrakt:
Abstrakt V České republice provozují hudbu příslušníci různých cizineckých menšin, kteří se ve svých vystoupeních explicitně identifikují se svojí etnicitou a s oblastí svého původu. Hudebníci poukazují na to, že sami pocházejí například z Kuby, Ukrajiny anebo obecněji ze „Střední Asie“ a hudba, kterou publiku nabízejí, je představována jako „kubánská“, „ukrajinská lidová“ či „středoasijská tradiční“. Předmětem zkoumání jsou jednotlivé koncerty, chápané jako hudební události – performance – s určenými pravidly jednání interagujících účastníků. V Goffmanově duchu je jednání zkoumaných hudebníků během těchto událostí pojímáno jako sebeprezentace, jejíž význam určují repertoár, místo a příležitost konání, druh publika atd., jakožto „nosiči znaků“. Z výzkumu vyplývá, že hudebníci ve svých sebeprezentacích různými způsoby vyjadřují kdo jsou, odkud pocházejí a rozličně představují (nejen) hudební kulturu vlastního původu. Inspirujíc se modely akulturačních strategií Johna W. Berryho (Berry et al., 1997), se na základě faktorů určujících charakter aktivit hudebníků z řad cizineckých menšin pokouším určit akulturační strategie odrážející se v jejich hudebních sebeprezentacích: kdy je možné pozorovat jednání odpovídající principům integrace anebo separace na druhou stranu? Jak se hudebníci s tou či onou strategií uplatňují na české hudební scéně? Klíčová slova etnomuzikologie, terénní výzkum, cizinci, sebeprezentace, akulturační strategie
Abstract v angličtině:
Summary This thesis is based on my research dealing with musicians – members of different immigrant minority communities, who explicitly identify themselves with their ethnicity and the region of their origin. The musicians mention that they come, e.g., from Cuba, Ukraine or generally from “Central Asia” and the music offered to the audience is presented as “Cuban”, “Ukrainian folk” or “traditional music of Central Asia”. The subject of study are their concerts, regarded as musical occasions – performances – with defined modes of participants’ interaction. In the Goffmanian sense, the meaning of each selfpresentation is determined by the behavior of the musicians during the performances, and the repertoire, place and occasion of the event and type of audience are considered as “bearers of sings”. In their self-presentations, the musicians expose in various ways who they are, where they come from and in various ways present the musical (not only) culture of their origin. Inspiring myself by typology of acculturation strategies formulated by John W. Berry (Berry et al., 1997), I try to identify acculturation strategies based on factors determining the character of the respective musical self-presentations of the immigrants. When can we observe behavior according to the principles of integration on the one hand, and separation on the other? When using each strategy, how do the musicians assert themselves on the Czech musical scene? Keywords ethnomusicology, fieldwork, immigrants, self-presentation, acculturation strategies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zita Skořepová 889 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zita Skořepová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zita Skořepová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 65 kB