velikost textu

Proliferace a dynamika tkání během vývoje zubů a jim pribuzných patrových lišt

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proliferace a dynamika tkání během vývoje zubů a jim pribuzných patrových lišt
Název v angličtině:
Cell proliferation and tissue dynamics during development of teeth and tooth related palatal rugae
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Rothová, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Renata Peterková, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Id práce:
88162
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Vývojová a buněčná biologie (P1529)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
myš, vývoj, zub, rudiment, zubní mezenchym, papila, folikul, patrová lišta.
Klíčová slova v angličtině:
mouse, development, tooth, rudiment, dental mesenchyme, papilla, follicle, ruga.
Abstrakt:
Abstrakt V této dizertační práci jsem se zaměřila na otázky týkající se buněčné proliferace a dynamiky tkání u tří klíčových oblastí obličejového vývoje: během potlačení nebo revitalizace zubních pupenů, které se vyvíjejí v myší embryonální dentici jako pozůstatky ztracených premolárů; během vzniku zubní papily a zubního folikulu prvního myšího moláru; a během vzniku patrových lišt na ústním povrchu tvrdého patra u myši. Buněčnou proliferaci v tvářové oblasti dolní čelisti jsme porovnávali u méně a více vývojově pokročilých myších zárodků na embryonálním dni 13,5, v období předpokládané zástavy růstu premolárového rudimentu R2. Ukázali jsme, že růst rudimentu R2 je potlačen v důsledku nízké míry buněčné proliferace a vysoké míry apoptózy. Zajímavé bylo, že při narušení Sprouty signalizace, R2 rudiment vykazoval podobnou míru proliferace a apoptózy jako progresivně rostoucí první molár. V důsledku těchto změn se R2 rudiment u Sprouty 2 mutantních myší revitalizoval a vyvinul v nadpočetný zub před prvním molárem. Dále jsme objevili, že během stádia zubního pupenu a pohárku, je zubní mezenchym velmi dynamická tkáň, a že zubní papila prvního myšího moláru vzniká pouze z omezené populace buněk původní kondenzace zubního mezenchymu. Studovali jsme identitu buněk zubní papily, které nejsou odvozené od buněk neurální lišty, a prokázali jsme, že jsou jimi mesodermové endothelové buňky, které začínají imigrovat do zubní papily na embryonálním dni 15,0. Buněčná proliferace se ukázala jako významný faktor během vzniku a rozmístění patrových lišt. Prokázali jsme vysokou míru proliferace nejen v oblasti vzniku nové lišty, ale také při tvorbě mezer mezi patrovými lištami. Tato dizertační práce přináší nové významné poznatky o vzniku epitelových derivátů – experimentálně prokazuje výskyt a osud zubních premolárových rudimentů v myší dentici; navrhuje nový model vzniku myší zubní papily a mechanizmus odpovědný za vznik a rozmístění patrových lišt u myši. Klíčová slova: myš, vývoj, zub, rudiment, zubní mezenchym, papila, folikul, patrová lišta.
Abstract v angličtině:
Abstract My PhD thesis has addressed specific questions regarding cell proliferation and tissue dynamics in three key areas of craniofacial development: during suppression and revitalization of tooth buds that develop in the mouse embryonic dentition as rudiments of lost premolars; during dental papilla and follicle formation of the first mouse molar; and during origin of palatal rugae on the mouse hard palate. By evaluation of cell proliferation, we recorded a change in the proliferation pattern along the cheek region of the mandible between less and more advanced embryos at embryonic day 13.5. Thus during the time period, when the development of the large mouse rudimental premolar primordium (R2) is stopped, we showed that the arrest of the rudiment R2 is caused by exhibiting low rate of cell proliferation and high rate of apoptosis. When Sprouty gene signalling is disrupted, the premolar primordium shows rates of proliferation and apoptosis similar to the growing first molar. The R2 subsequently revitalizes and develops into a supernumerary tooth in front of the first molar. Furthermore, we discovered that the dental mesenchyme is very dynamic tissue during bud and cap stages of tooth development and that the dental papilla of the first molar originates only from a restricted region of the dental mesenchymal cells. We also proved that the influx of non-neural crest derived cells into the dental papilla is caused by immigration of mesoderm-derived endothelial cells, which starts at a specific time point, the embryonic day 15.0. Cell proliferation appeared as an important factor in palatal rugae origin and spacing. We observed high cell proliferation in regions in between palatal rugae and a burst of cell proliferation in the region of a new forming ruga. This PhD work brings new important knowledge on the origin and patterning of epithelial appendages – experimentally proving the appearance and fate of the rudimental premolar primordia in the mouse dentition; proposing a new model of mouse dental papilla origin and indicating the mechanisms behind the origin and spacing of palatal rugae in mouse. Key words: mouse, development, tooth, rudiment, dental mesenchyme, papilla, follicle, ruga.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Rothová, Ph.D. 9.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Rothová, Ph.D. 14.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Rothová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Rothová, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michaela Rothová, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. 383 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Černý, Ph.D. 449 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 803 kB