velikost textu

Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě
Název v angličtině:
Voltammetric Determination of 4-Nitrophenol at a Large-Surface Carbon Film Electrode
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Hana Šmejkalová
Vedoucí:
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Id práce:
88149
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (BCHZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
4-nitrofenol, DC voltametrie, diferenční pulzní voltametrie, uhlíková filmová elektroda
Klíčová slova v angličtině:
4-Nitrophenol, Direct Current Voltammetry, Differential Pulse Voltammetry, Carbon Film Electrode
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem předkládané bakalářské práce bylo studium elektrochemického chování 4-nitrofenolu (4-NP) s cílem nalezení optimálních podmínek pro jeho voltametrické stanovení na nově připravené velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě (ls-CFE) pomocí technik DC voltametrie (DCV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV). Voltametrické chování 4-NP bylo sledováno v závislosti na pH prostředí (realizováno užitím Brittonova-Robinsonova pufru). Jako optimální pH pro voltametrické stanovení 4-NP na ls-CFE v katodické oblasti potenciálů bylo zvoleno pH 6,0 (pro techniku DCV) a pH 7,0 (pro techniku DPV). Stanovení 4-NP na ls-CFE při koncentraci analytu 1·10-4 mol/l vykazovala při obou použitých voltametrických technikách dobrou opakovatelnost (2,2 % pro DCV a 0,4 % pro DPV), proto nebyla dále zkoumána možnost elektrochemické regenerace elektrodového povrchu. Kalibračních závislosti 4-NP byly proměřeny za zvolených optimálních podmínek v koncentračním rozmezí 2·10-6 až 1·10-4 mol/l s dosaženými mezemi stanovitelnosti (LQ) 2,3·10-6 mol/l (pro DCV na ls-CFE) a 1,8·10-6 mol/l (pro DPV na ls-CFE). Aplikovatelnost nově vyvinutých metod stanovení 4-NP byla ověřena na modelových vzorcích pitné vody s dosaženými LQ 1,0·10-6 mol/l (pro DCV na ls-CFE) a 1,3·10-6 mol/l (pro DPV na ls-CFE).
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of presented Bachelor Thesis was to study an electrochemical behavior of 4-nitrophenol (4-NP) resulting in the founding of optimum conditions for its determination at newly prepared large-surface carbon film electrode (ls-CFE) using DC voltametry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV). Voltammetic behavior of 4-NP was investigated in dependence on the pH of the medium (realized using Britton-Robinson buffer). As optimum pH values for voltammetric determination of 4-NP at ls-CFE in cathodic potentials region, the pH values 6.0 (for DCV) and 7.0 (for DPV) were chosen. The determinations of 4-NP at ls-CFE (at a concentration of the analyte of 1·10-4 mol/l) showed a good repeatability for both voltammetric techniques used (2.2 % for DCV and 0.4 % for DPV). Therefore, the possibility of an electrochemical regeneration of the electrode surface has not been further investigated. Under optimum conditions, the calibration dependences of 4-NP were measured in the concentration range from 2·10-6 to 1·10-4 mol/l, with limits of quantification (LQ) of 2.3·10-6 mol/l (for DCV at ls-CFE) and 1.8·10-6 mol/l (for DPV at ls-CFE). The applicability of the newly developed methods of the determination of 4-NP was verified on the model samples of drinking water, with LQ of 1.0·10-6 mol/l (for DCV at ls-CFE) and 1.3·10-6 mol/l (for DPV at ls-CFE).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Šmejkalová 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Šmejkalová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Šmejkalová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 317 kB