velikost textu

Sexuální zneužívání zdravotně postižených

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální zneužívání zdravotně postižených
Název v angličtině:
Sexual abuse of handicap people
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jarmila Novotná
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc.
PhDr. Jana Sturzová, Ph.D.
Id práce:
88030
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Z á v ěr 15.1. Význam filozofie výchovy Žijeme v době, kdy nám svítá poznání, že národ žijící za kopcem nejsou jen samí rudovlasí ďábli, kteří mají na svědomí veškerý zlořád na naší straně kopce. Něco z těchto temných domněnek proniklo i do vztahu pohlaví: už ne všichni lidé jsou beze zbytku přesvědčeni, že veškeré dobro sídlí v „Já“ a všechno zlo v „Ty“. Dnes už existují hypermoderní lidé, kteří se vší vážností ptají, zda nakonec není něco v nepořádku, zda člověk není trochu příliš nevědomý, příliš staromódní a proto, jde-li o potíže ve vztazích obou pohlaví, zda ještě stále nepoužívá neprávem středověkých metod, neřku-li způsobů jeskynních lidí. 1 Sexualita tělesně postižených, ačkoliv dostatečně neprobádána a tedy právě proto, se zkoumá ve velmi vhodné době. V době sexuálního chaosu, ale již počínajícího ohledu k menšinám, v době příznivé pro veškerá kulturní míšení, v době, kdy se ruší pohledy na normu a normalitu. Přípustné jsou různé typy partnerství, nepřípustné je pouze vyvyšovat jeden typ nad druhý. Pohled na lidi s postižením se snad přes všechno to nechápání postupně mění, i když velmi, velmi pomalu. Mnohost norem a pohledů neznamená, že se ztratily zákonitosti. Stále máme představu o nutných stupních jedincova vývoje. Hledáme však zákonitosti vyššího řádu, do kterých se vejde proměnlivost jednotlivých osudů. Zrovna tak rovnost lidí a jednotlivých skupin občanů neznamená jejich stejnost. Odmítáme diskriminaci ve smyslu neoprávněného rozlišování a vítáme rozlišení specifických potřeb a odlišných důrazů při vytváření menšinové identity. Alespoň v důležitých projevech na důležitých konferencích. I to je však dobrý začátek pro hledání pomoci postiženým ve všech aspektech jejich života, tedy i sexuálního. Je nutno říci, že o odlišnostech, které by charakterizovaly sexualitu jedince s postižením, nevíme téměř nic nebo stále hodně málo. Nevíme ani, kolik tělesně postižených v České republice žije. Tyto údaje nejsou sledovány a nebyly ani v dobách dřívějších, tedy rozhodně ne od doby vzniku prvorepublikového Československa. Nevíme tedy, kolik našich spoluobčanů je diskriminováno nezájmem o jejich sexualitu, rodičovství či partnerství a už opravdu jen odhadem se mluví o zneužívání a týrání těchto postižených občanů v českých rodinách a ústavech. Předpokládá se, že ta část tělesně postižených, sedících na vozíku z důvodu léze míšní poúrazové, vrozené nebo získané nemocí, činí v České republice kolem 10.000 postižených. Ročně, úrazem, jich přibývá kolem 400 dalších za rok. Tento počet se stále rychle zvyšuje, především vlivem úrazů na silnicích. Filozofie má předsudky odhalovat a je od svého řeckého založení vázána na životní odpovědnost. Proto filozofie výchovy nemůže nedbat výukových skutečností, jakými jsou problém „názornosti“, „viny a trestu“, „zvyku a návyku“, „reprodukce a spojování“, aktuální? „školské situace“ aj. Moje práce je inspirována úsilím právě to výukově „drobné“, to výchovně „přízemní“ učinit tématem filozofie výchovy. Ukazuje se, jak silně závisí porozumění tomuto zřeteli na filozofickém fundamentu, z něhož čerpá svou aktuální existenci. Protože jde o explicitní předvedení historických filosoficko-didaktických souvislostí, je zde tomuto tématu věnována pozornost největší.
Abstract v angličtině:
Summary It should be noted that the differences that would characterize an individual's sexuality with disabilities, we know almost nothing or very little more. We do not know how many disabled living in the Czech Republic. These data are monitored and they were not in earlier times, ie certainly not since the First Republic of Czechoslovakia. We do not know so many of our citizens are discriminated against by the inadequacy of their sexuality, parenthood and partnership, and it estimates are really just talking about the abuse and mistreatment of disabled citizens in the Czech families and institutions. It is assumed that the portion of disability seated in a wheelchair because of spinal cord lesions trauma, congenital or acquired diseases in the Czech Republic is about 10,000 people. Annually, an accident, there is increasing around 400 more per year. This number is still increasing rapidly mainly due to accidents on the roads. Philosophy has a bias to detect and since its foundation linked to the Greek life responsibility. Therefore, philosophy of education can not ignore the fact of teaching such as problem ”Clarity“, ”guilt and punishment“, ”custom and habit“, ”Reproduction and the merger, up to date? “School situation ” ….. My work is inspired by the educational efforts being ”small“, it's education and ”ground“ to make topic of philosophy of education. It shows how strong understanding of the mind depends on the philosophical fundamentals, which draws from its current existence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jarmila Novotná 725 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jarmila Novotná 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jarmila Novotná 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc. 1.95 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Sturzová, Ph.D. 2.18 MB