velikost textu

Filosofie Jaroslavy Peškové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofie Jaroslavy Peškové
Název v angličtině:
Philosophy of Jaroslava Pešková
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Rybák
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
PhDr. David Krámský, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc.
Id práce:
88028
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Chceme se v této práci zabývat myšlením Jaroslavy Peškové a chceme tak učinit ve vztahu kjejímu dílu podle našeho jediným adekvátním způsobem - nikoliv pouhým historickým reprodukováním jejích myšlenek, ale filosofickým dialogem nad jejími texty. Výchozím tématem pro nás je jednak situace marxismu od padesátých let a jeho další vývoj především v letech šedesátých, jednak dialog tvořivých marxistů s fenomenologií a fundamentální ontologií a jejich přechod na nová filosofická východiska. Konečně též zasazení myšlení Jaroslavy Peškové do tohoto kontextu a zároveň určení specifičnosti jejího myšlení v rámci marxismu samotného, dále v rámci marxistického vyrovnávání se se západní filosofií, zejm. s fenomenologií a ovšem její postavení v rámci české filosofie vůbec. Přitom nám ale zdaleka nepůjde o celkové shrnutí všech témat a jejich pojetí v díle Jaroslavy Peškové, které je právě tematicky v nesmírně bohaté. Cím se v tomto textu chceme zabývat především, je jistý „hloubkový průzkum" filosofického základu, z něhož Jaroslava Pešková vychází, a též myšlenkového dramatu jeho vývoje, který nemusí být ani pro s filosofií seznámeného člověka ihned plně viditelný. Tak se můžeme setkat v recepcích jejího díla s nepochopením, které plyne právě z neznalosti a nedotázanosti této myšlenkové půdy. Texty Jaroslavy Peškové lze chápat jako specifickou teoretickou praxi (budeme se tím blíže zabývat na svém místě), co v nich ale právě není často dobře spatřitelné, přestože je to vždy aktivní, je tento jejich teoretický základ. Ten spatřujeme v pojetí člověka, který není pouze bezprostředně zasazen do vztahů, ale vždy toto zasazení překračuje, „má vztah" ke všem svým vztahům ve světě. Tuto strukturu a filosofickou půdu, z níž vyrůstá, se potom snažíme z různých úhlů v jednotlivých sondách do klíčových témat myšlení Jaroslavy Peškové zviditelnit právě jako aktivní a všudypřítomnou v jejích textech. Co se týče myšlenkového pohybu od marxistického k fenomenologickému myšlení, sami myslitelé (včetně Jaroslavy Peškové), kteří tímto vývojem prošli, neprovedli nikdy jeho soustavnou reflexi. Také tuto mezeru se snažíme alespoň částečně zaplnit.
Abstract v angličtině:
Our main theme in this work is the philosophical thinking of Jaroslava Pešková, one of the most important Czech philosophers. The problem, which we start with, is the situation of marxist philosophy in 50th and 60th of the 20th century and the position of Jaroslava Pešková in this period and in the Czech philosophy in general. Instead of summation of all the subject in her texts, we rather want to realize the „deep exploration" of the philosophical basis, from which Jaroslava Pešková thinks, and which is not visible at first sight, even for readers familiar with philosophy. This philosophical ground we see in the concept of human being, which is not only in the worldly relations (economical, sociological, political, juridical, psychological, biological etc. etc.), but has a relation to all of these relations. To this structure and its philosophical ground we are trying to take an acccss and to make it visible in our probes into the key themes of Jaroslava Pešková's thinking. The philosophical and ideological movement from marxist to phenomenological philosophy wasn't thematized by marxist thinkers such as Jiří Pešek, Jaroslava Pešková or Karel Kosík. Also this lap we are trying to fill.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Rybák 28.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Rybák 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Rybák 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Krámský, Ph.D. 1.72 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc. 1.24 MB