velikost textu

Quantitative physics tasks

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Quantitative physics tasks
Název v češtině:
Kvantitativní fyzikální úlohy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Snětinová
Školitel:
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Oponenti:
prof. Mojca Čepič
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
Konzultanti:
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Id práce:
87976
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (4F12)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Název práce: Kvantitativní fyzikální úlohy Autor: Mgr. Marie Snětinová Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Disertační práce se zabývá řešením úloh ve fyzice, zvláště postoji žáků k řešení kvantitativních fyzikálních úloh a různými metodami pomáhajícími rozvíjet schopnosti studentů v této oblasti. Práce obsahuje stručný přehled teoretických principů řešení úloh ve fyzice s důrazem na rozdíl mezi řešiteli experty a začátečníky. Dále je v práci popsán dotazníkový výzkum, který studoval pohled středoškolských studentů a učitelů na řešení fyzikálních úloh. Velká část práce je věnována vývoji a ověřování sedmi výukových aktivit vhodných pro středoškolské studenty. Tyto aktivity se zaměřují na zlepšení vybraných dovedností, které by studenti měli ovládat při řešení kvantitativních fyzikálních úloh. Vytvořená sada aktivit obsahuje metodické materiály, pracovní listy a jejich řešení. Všechny aktivity byly ověřeny v praxi a jejich použitelnost byla posuzována středoškolskými učiteli fyziky v případové studii. Výsledky dotazníkového výzkumu, vytvořené aktivity a závěry z ověřování aktivit jsou v práci podrobně popsány. K práci jsou přiloženy všechny vytvořené materiály v českém i anglickém jazyce. Klíčová slova: řešení úloh, kvantitativní fyzikální úlohy, aktivity do hodin fyziky
Abstract v angličtině:
Title: Quantitative Physics Tasks Author: Mgr. Marie Snětinová Department: Department of Physics Education Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Department of Physics Education Abstract: The doctoral thesis concerns with problem solving in physics, especially on students’ attitudes to solving of quantitative physics tasks, and various methods how to develop students’ problem solving skills in physics. It contains brief overview of the theoretical framework of problem solving in physics with emphasis on differences between expert and novice problem solvers. Furthermore, it describes a questionnaire research focused on students’ and teachers’ perception of problem solving in physics at secondary schools and its results. Large part of the thesis involves description of development and verification of class the activities oriented to improvement of selected students’ problem solving skills in physics. A set of seven activities suitable for secondary school students is described. The activities contain methodical materials, worksheets and solutions of the worksheets. The activities were tested on secondary school students and were evaluated by the students’ physics teachers in a case study. Findings of the questionnaire research and the case study, as well as the activities themselves are described in detail. The Czech and English versions of the created materials are enclosed in appendices. Keywords: problem solving, quantitative physics tasks, classroom activities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Snětinová 3.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Snětinová 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Snětinová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mojca Čepič 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 205 kB