velikost textu

Kinetoplastida ptáků a krevsajících dvoukřídlých: molekulární charakterizace a životní cykly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kinetoplastida ptáků a krevsajících dvoukřídlých: molekulární charakterizace a životní cykly
Název v angličtině:
Kinetoplastida of birds and bloodsucking Diptera: molecular characterization and life cycles
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Lenka Zídková, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Oponenti:
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
Id práce:
87950
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Parazitologie (P1522)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 8. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Studovali jsme biodiverzitu ptačích trypanosom. Pracovali jsme s nově získanými izoláty trypanosomatid z krevsajících ornitofilních dvoukřídlých (81) a z ptačích hostitelů (145). Pro zjišťování vztahů mezi jednotlivými izoláty jsme použili metodu RAPD a fylogenetické analýzy genů pro SSU rRNA a případně gGAPDH, 5S RNA či SL RNA. Pro doplnění výsledků fylogenetických analýz jsme použili i morfologické znaky, délky buňky a šířky kinetoplastu. Všechny izoláty získané z tiplíků se zařadily mezi jednohostitelská kinetoplastida. Popsali jsme nový druh i rod Sergeia podlipaevi izolovaný z tiplíků druhů Culicoides (Oecacta) festivipennis a C. (O.) truncorum. Úspěšně jsme tímto druhem nakazili laboratorně chovaného tiplíka jiného podrodu, Culicoides (Monoculicoides) nubeculosus. Izolát z tiplíka druhu Culicoides truncorum jsme popsali jako nový druh Herpetomonas trimorpha. Jeho sesterským druhem byl popsaný H. ztiplika popsaný dříve rovněž z tiplíků. Provedli jsme nejrozsáhlejší studii biodiverzity ptačích trypanosom založenou na porovnání širokého spektra izolátů získaných z různých hostitelů. Potvrdili jsme, že ptačí trypanosomy jsou polyfyletickou skupinou, tvořící v rámci rodu Trypanosoma tři nezávislé větve. Nalezli jsme nejméně 11 druhů ptačích trypanosom. Zjistili jsme, že mezi významné vektory ptačích trypanosom patří vedle muchniček a klošů i ornitofilní komáři. Minimálně 3 různé druhy trypanosom jsou přenášeny komáry na dravce a pěvce. Jeden z nově objevených druhů ptačích trypanosom jsme popsali jako T. culicavium. Tento druh je přenášen pozřením infikovaného komára hmyzožravým pěvcem. Životní cyklus a kombinaci vektor-hostitel jsme potvrdili i experimentálními nákazami laboratorně chovaných komárů (Culex quiquiefasciatus) a kanárů (Serinus canaria) různými izoláty T. culicavium získanými z pěvců i vektorů.
Abstract v angličtině:
Abstract: We studied biodiversity of avian trypanosomes. We used newly obtained isolates of trypanosomatids from ornitophilic bloodsucking diptera (81) and from avian hosts (145). To investigate relationships among isolates we employed RAPD method and sequence analyses of SSU rRNA, eventually gGAPDH, 5S RNA or SL RNA. Additionally we used morphological characters; cell lengths and kinetoplast widths. All isolates obtained from biting midges belonged to monogenetic kinetoplastids. We described new species and a new genus Sergeia podlipaevi isolated from Culicoides (Oecacta) festivipennis a C. (O.) truncorum. We successfully infected with this species laboratory bred biting midge of different subgenus Culicoides (Monoculicoides) nubeculosus. We described isolate from Culicoides truncorum as new species Herpetomonas trimorpha. Its sister species was H. ztiplika described previously also from biting midges. We performed the most extensive study of biodiversity of avian trypanosomes based on comparison of wide spectrum of isolates obtained from different hosts. We confirmed that avian trypanosomes are polyphyletic and form three independent lineages within the genus Trypanosoma. We identified at least 11 species of avian trypanosomes. We found that ornitophilic mosquitoes belong among important vectors of avian trypanosomes as well as black flies and hippoboscids. Mosquitoes transmit at least 3 trypanosome species to raptors and songbirds. One of newly found species of avian trypanosomes was described as T. culicavium. This species is transmitted by ingestion of infected mosquito by insectivorous songbird. The life-cycle and host-vector combination was further confirmed by experimental infections of laboratory bred mosquitoes (Culex quiquiefasciatus) and canary birds (Serinus canaria) by different isolates of T. culicavium obtained from birds and vectors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Lenka Zídková, Ph.D. 6.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Lenka Zídková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Lenka Zídková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Lenka Zídková, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivan Fiala, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.01 MB